Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ

33

Ngày 25/11, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt tháng 11.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Theo đó, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Bên cạnh đó, các đồng chí Câu lạc bộ đã trao đổi thông tin về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, các Luật mới được thông qua tại kỳ họp này cùng một số vấn đề thời sự, xã hội đáng quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Duy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Thanh niên Công nhân – Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thông tin về Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn tổ chức. Theo đó, Cuộc thi được triển khai từ ngày 24/11/2019 đến 12/01/2020 với 3 vòng thi. Vòng thi Tuần (hình thức trực tuyến) diễn ra trong 05 tuần, từ 24/11 đến 28/12/2019 trên trang website chính thức của Cuộc thi: timhieuvedangcongsan.vn.

Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ 1 Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ 2

Hoàng Phượng