4 đồng hành

22

(Trích văn kiện đại hội IX- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Tỉnh Khánh Hoà)
ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐƯỜNG LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP:

 * Mục tiêu:
Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trương triển khai thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp", góp phần chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên.
* Nội dung và giải pháp:
1) Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu mọi thanh niên đều hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập, được đào tạo nghề, trang bị kỹ năng nghề nghiệp khi tham gia lực lượng lao động.
 Tổ chức sâu rộng trong các trường học các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ, giúp đỡ thanh thiếu nhi khó khăn đến trường; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật.
 2) Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn nghề đúng đắn, tự tin tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp; tổ chức hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, chú trọng địa bàn nông thôn miền núi và trong các trường học bằng nhiều mô hình thiết thực.
Phối hợp Hội doanh nghiệp trẻ tăng cường nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp trong việc dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên. Tích cực hướng dẫn giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích và vận động thanh niên tự giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh.
  3) Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, góp phần định hướng và xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.
Phát động mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng trong thanh niên, tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng phát huy hiệu quả các tụ điểm vui chơi thiếu nhi, các giải thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi; phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm văn hoá xã hội thanh niên Khánh Hòa.
Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hướng dẫn xây dựng lối sống vệ sinh, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
Phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy hiệu quả hoạt động của điểm văn hoá xã. Khuyến khích thanh thiếu nhi sử dụng InterNet phục vụ cho học tập và thỏa mãn nhu cầu tinh thần lành mạnh của mình; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên lao động tự do.
4) Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội, góp phần bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động tập thể, kỹ năng ứng xử văn hoá, kỹ năng hội nhập cho thanh niên.
 Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng những kiến thức kinh tế, xã hội; hướng dẫn, rèn luyện các kỹ năng nói, viết, phân tích và bày tỏ ý kiến, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức các hoạt động thanh thiếu nhi, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống; tổ chức thường xuyên các trại huấn luyện, rèn luyện kỹ năng ở các cấp.

we love nha trang