5 xung kích

47

(Trích văn kiện đại hội IX- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Tỉnh Khánh Hoà)
XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:

* Mục tiêu:
Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh : Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc do Trung ương Đoàn phát động nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên Khánh Hoà, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện vì sự phát triển của tuổi trẻ và cộng đồng.
 * Nội dung và giải pháp:
   1) Xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế – xã hội
 Trong 5 năm tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng trong thanh niên phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành. Đoàn viên, thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên ở các đô thị đi đầu đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị. Đoàn viên, thanh niên trong nông nghiệp, nông thôn và khu vực miền núi, hải đảo xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống. Đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật.
Cùng với các hoạt động sáng tạo, các cấp bộ Đoàn xung kích đảm nhận, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đất nước, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 13 đội thanh niên tình nguyện phát triển miền núi. 
 2) Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
 Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất l¬ượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Mỗi cơ sở Đoàn phải xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào sinh viên tình nguyện, mở rộng công tác phối hợp tổ chức hoạt động tình nguyện trên địa bàn khó khăn của các tỉnh bạn. Nội dung tình nguyện tập trung vào những vấn đề bức xúc, việc khó, tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
 Tổ chức sâu rộng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi có hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
 3) Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phong trào “Vì trường sa thân yêu“,  góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội.
 Đẩy mạnh phong trào “Giành ba đỉnh cao quyết thắng” và cuộc vận động “Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy” trong thanh niên quân đội; phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân trong thanh niên công an, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát triển sâu rộng phong trào đoàn kết 3 lực lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư.
Tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật sau khi cải tạo tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, chia xẻ, giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng xã hội trong sạch, lành mạnh.
Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, coi việc chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông là một trong các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi; phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; vận động thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông.
 4) Xung kích thực hiện cải cách hành chính
 Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị. Tổ chức rộng rãi phong trào “3 trách nhiệm”, gồm: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan và trách nhiệm với nhân dân.
 Vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính và xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả; Vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 5) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế
 Thông qua hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ tăng cường cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu biết, tự trang bị kiến thức cần thiết và chủ động tham gia hội nhập quốc tế.
 Vận động thanh niên chuẩn bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh hội nhập. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập lý luận chính trị, định hướng và hỗ trợ nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, kỹ năng giao lưu, hoạt động quốc tế, bồi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, bản lĩnh văn hóa, giúp thanh niên chủ động, tự tin trong hội nhập và giao lưu quốc tế. Các cấp bộ Đoàn tích cực nắm vững thông tin, góp phần quảng bá và giới thiệu cho rộng rãi bạn bè, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh và con người Khánh Hòa.
Vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng doanh nghiệp trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đoàn hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ.

we love nha trang