Báo cáo thành tích của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Khánh Hòa đề nghị tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa

375

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                       Nha Trang, ngày 29 tháng 7 năm 2010

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

                       ***

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

CỦA HỘI ĐỒNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA NỮ THANH NIÊN KHÁNH HÒA

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

------------

Kính gửi:

                - Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

                - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

                - Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh

          Thực hiện công văn số 1073/BVSTBPN ngày 25/8/2010 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa với những nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện các mục tiêu được giao: đạt 100%

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, hàng năm đều có chương trình kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện cụ thể đảm bảo đạt yêu cầu các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập và kiện toàn Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên tỉnh Khánh Hòa, ban hành quy chế thực hiện của Hội đồng cấp tỉnh.

- Trong những năm qua các cấp bộ Đoàn đã từng bước thực hiện các mục tiêu ngày càng có chiều sâu. Tính đến nay tất cả các chỉ tiêu đặt ra đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện đạt 100% đề ra.

2. Thực hiện đầy đủ các giải pháp đề ra để đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của kế hoạch hành động.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho nữ thanh niên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ và phát triển tài năng. Kết quả tính cho đến quý I năm 2010 toàn tỉnh có 18.375 cán bộ Đoàn được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội trong đó nữ chiếm 36%. Mở 477 lớp với 5.898 nữ thanh niên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có 474 đề tài nghiên cứu khoa học trong đó số nữ thanh niên tham gia chiếm 41%. Đã trao 175 đợt trao học bổng, giải thưởng cho 9.594 đoàn viên thanh niên trong đó nữ thanh niên chiếm tỉ lệ 21%. 6.102 thanh niên tham gia các lớp phổ cập tin học, ngoại ngữ trong đó nữ thanh niên là 68%. Số nữ cán bộ Đoàn học cao học là 31 đồng chí trong đó chủ yếu là khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nữ thanh niên học nghề và tạo việc làm cho nữ thanh niên. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Lao động thương binh xã hội tổ chức Hội trại giới thiệu việc làm cho thanh niên trong toàn tỉnh trong đó đối tượng ưu tiên là nữ thanh niên, Hội doanh nghiệp trẻ tổ chức sàn giao dịch việc làm, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo các doanh nghiệp nhằm để tạo được tiếng nói chung giữa những người lao động và những người sử dụng lao động. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tổ chức 107 hội thi Nâng cao tay nghề với 3.795 người tham dự trong đó nữ thanh niên chiếm 64%; có 20.519 thanh niên được dạy nghề, 42.154 thanh niên được tư vấn giới thiệu việc làm và đã có 17.606 thanh niên được giải quyết việc làm trong đó có 47% là nữ thanh niên. Tổng số vốn vay là trên 23,925 tỷ đồng, với 513 dự án, chương trình cho 3.603 thanh niên được vay vốn và 4.411 thanh niên được giải quyết việc làm trong đó nữ chiếm 38%.

Cải thiện điều kiện sức khỏe cho nữ thanh niên. Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên. Tổ chức các lớp tập huấn về giáo dục giới tính, đối thoại với bác sỹ về các bệnh thường gặp ở phụ nữ, các biện pháp tránh thai, quan hệ tình dục an toàn.

Quan tâm phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ thanh niên. Tỷ lệ nữ thanh niên tham gia cấp ủy Đảng và UV BCH Đoàn thanh niên các cấp được đảm bảo, nữ thanh niên là Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn thanh niên cấp huyện nhiệm kỳ 2007-2012 tăng so với nhiệm kỳ trước. Đến nay đã có 3/9 huyện Đoàn Bí thư là nữ, 4/9 huyện, thị, thành Đoàn Phó bí thư là nữ; Thường trực tỉnh Đoàn là 3 trong đó có 1 Phó bí thư là nữ.

Nâng cao năng lực lồng ghép giới và công tác nữ thanh niên vào các chương trình, kế hoạch, dự án hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Khánh Hòa.

3. Thực hiện công tác lồng ghép giới trong việc nâng cao bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đảm bảo nam nữ được bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc và việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho lao động nữ. Đồng thời tạo điều kiện an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong một số công việc như tham gia hoạt động phong trào, đi cơ sở, nhất là đối với chị em có con nhỏ.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới. Thường xuyên duy trì hoạt động các câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Loại bỏ mọi thái độ và hành vi phân biệt đối với trẻ em gái; Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em gái; Thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ em gái, tại điều kiện cho trẻ em gái phát triển toàn diện.

4. Có chương trình và hoạt động cụ thể trong việc triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Bình đẳng giới và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 9/9/2009 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo tất cả cơ sở Đoàn tham gia cuộc thi Luật phòng chống bạo lực gia đình với 20.689 bài dự thi, kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt giải nhất cuộc thi do Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa tổ chức và được Ủy Ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Việc triển khai thực hiện các mục tiêu có hiệu quả trong thời gian qua. Các cơ sở Đoàn đã nhận thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc thực hiện bình đẳng giới. Công tác lồng ghép kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên vào các kế hoạch phát triển hàng năm của các cấp bộ Đoàn đã được quan tâm hơn trước.

Công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo về giới, đặc biệt công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên.

5. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho cán bộ nữ và hoạt động hiệu quả, thiết thực vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong năm, ngoài ngày 8/3 và ngày 20/10, ban nữ công của cơ quan Tỉnh Đoàn cũng đã thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi nấu ăn, hội thao, hoặc tổ chức sinh hoạt chị em với nhau tạo sự gần gũi, thân thiện, giúp nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng như chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ trong cơ quan.

Trên đây là những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong những năm qua. Kính mong lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa xét tặng Bằng khen của Ủy Ban nhân dân tỉnh.

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                                               BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP, Ban TG


                                                                                                               Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang