C/v đẩy mạnh triển khai một số nội dung hoạt động phong trào Sáng tạo trẻ

9

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA 

***

Số:      CV/ĐTN

V/v đẩy mạnh triển khai một số

nội dung hoạt động phong trào Sáng tạo trẻ”

Nha Trang, ngày 09 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Ban thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc

Căn cứ công văn số 2149/TWĐTN ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn về việc “đẩy mạnh triển khai một số nội dung hoạt động phong trào Sáng tạo trẻ”.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động phong trào “Sáng tạo trẻ”, cụ thể:

– Đẩy mạnh triển khai chương trình “Hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2009-2012 thông qua các hoạt động: tuyên truyền phong trào phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo; phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo; các hình thức hỗ trợ ý tưởng, sản phẩm sáng tạo; các hoạt động tôn vinh, khen thưởng và đặc biệt là tập trung tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” năm 2010 theo Kế hoạch số 177-KH/TWĐTN ngày 10/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

– Tổ chức bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của địa phương, đơn vị theo Hướng dẫn số 39/HD-TĐ ngày 27/4/2010 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về việc tổ chức bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo toàn quốc lần thứ III gửi về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên công nhân, nông thôn và đô thị trước ngày 08/10/2010.

– Cổ vũ, động viên Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2010 theo Công văn số 571/CV-ĐTN ngày 28/4/2010 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn. Sản phẩm dự thi, các tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tập hợp, gửi về Ban Thanh niên công nhân, nông thôn và đô thị Tỉnh Đoàn trước ngày 08/10/2010.

– Lựa chọn công trình thanh niên tiêu biểu theo Thông báo số 175TB/ĐTN ngày 10/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện “Công trình Thanh niên” và gửi Hồ sơ về Tỉnh Đoàn qua Ban Thanh niên công nhân, nông thôn và đô thị trước ngày 08/10/2010.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

                – Ban TNCN&ĐT TWĐ;

                – Như trên (để thực hiện);

                – Lưu VP,Ban TNCN&ĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

 


Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trang