C/v Đề nghị xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2010

6

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số:   712 /CV - TĐ

V/v Đề nghị xét tặng giải thưởng

Lương Định Của, năm 2010”

 

Nha Trang, ngày 13 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: - Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Ban Thanh niên nông thôn TW Đoàn.

Thực hiện Công văn số 2075/TWĐTN ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2010"

Căn cứ vào các tiêu chuẩn giải thưởng Lương Định Của, năm 2010 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa tiến hành họp xét và thống nhất giới thiệu 02 đại biểu thanh niên tiêu biểu trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đoàn xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2010:

1. Đ/c Nguyễn Văn Diên - Đoàn viên Xã đoàn Cam Thành Nam - Thị xã Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa (có danh sách và báo cáo hành tích kèm theo).

2. Đ/c Văn Minh Cường - Đoàn viên Xã đoàn Cam Hải Đông - Huyện Lâm - Tỉnh Khánh Hòa (có danh sách và báo cáo hành tích kèm theo)..

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên cho phong trào chung của tỉnh Nhà.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TNCNNT & ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

               Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trang