C/v địa điểm xây dựng công trình Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Khánh Hòa.

23

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 717 CV/TĐ

Nha Trang, ngày 16 tháng 9 năm 2010

V/v địa điểm xây dựng công  trình Trung tâm hướng nghiệp,

dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Khánh Hòa.

 

 

Kính gởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Quyết định số 341a/QĐ - TWĐTN ngày 17/10/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt quy hoạch đầu tư xây dựng 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên.

Căn cứ Quyết định số 494 QĐ/TWĐTN ngày 16/1/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và cho phép chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu viec làm Thanh niên Khánh Hòa.

Dự án Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên Khánh Hòa có chủ trương thống nhất của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/6/2009, Ban thường vụ tỉnh Đoàn nhận được Công văn số 2980/UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc địa điểm xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên Khánh Hòa. Theo đó địa điểm được xác định tại khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang với diện tích khoảng 02 ha.

Từ đó đến nay Ban thường vụ tỉnh đoàn Khánh Hòa đã làm việc với các Sở, Ban ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa để hoàn tất các thủ tục ban đầu và xác định địa điểm xây dựng, đồng thời đã tiến hành khoan dò địa chất và lập phương án thiết kế sơ bộ các hạng mục của công trình Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Khánh Hòa.

Ngày 16/7/2010 Ban thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa có Tờ trình số 157-TT/TĐ gởi Sở xây dựng Khánh Hòa đề nghị tham gia ý kiến thiết kế cơ sở Dự án Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho Thanh niên Khánh Hòa và đã nhận được Công văn trả lời số 1978/SXD-KTCL ngày 02/08/2010. Theo nội dung công văn trả lời của Sở xây dựng thì Dự án được xây dựng tại địa điểm trên là chưa phù hợp vì Quy hoạch Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Do vậy Ban thường vụ tỉnh Đoàn không thể trình Dự án để Ban bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt nên trễ theo tiến độ chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Để kịp tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương của Tỉnh và Trung ương Đoàn, đồng thời để Ban thường vụ tỉnh Đoàn kịp trình Dự án để Ban bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt, ghi vốn vào đầu tháng 10/2010. Ban thường vụ tỉnh Đoàn kính đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, trong đó có Dự án Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên của tỉnh Đoàn Khánh Hòa.

Vì sự nghiệp đào tào nghề cho thế hệ trẻ, vì phong trào của Thanh niên tỉnh Khánh Hòa, kính mong Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Bí thư                       

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

 

Hồ Văn Mừng          

we love nha trangwe love nha trang