C/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010

13

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA 

***

Số: 709/CV - TĐ

"V/v t chc các hot động hưởng ng 

Chiến dch làm cho thế gii sch hơn năm 2010"

Nha Trang, ngày 09 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Căn cứ văn bản số 4382/UBND ngày 20/8/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa và văn bản số 1561/STNMT-CCBVMT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2010" với Chủ đề "Cộng đồng quan tâm bảo vệ thiên nhiên

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phát động chiến dịch với thời gian từ ngày 17/9/2010 đến 19/9/2010 và tập trung tổ chức công tác truyền thông một số nội dung như sau:

1. Nội dung thực hiện:

- Mở đợt tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học, quán triệt Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";

- Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch như làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu công cộng; trồng cây phủ đất trống đồi trọc, khu vực công cộng để tạo cảnh quan và bóng mát; thống kê, phân loại các nguồn phát sinh chất thải; sửa chữa, xây mới các công trình xử lý nước thải, chất thải, yêu cầu các cơ sở sản xuất phải chủ động đầu tư vận hành thường xuyên có hiệu quả hệ thống xử lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường;

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn Tổ chức các hoạt động, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch;

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của việc bảo tồn đa dạng sinh học, hướng mọi người tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tích cực tham gia vào các hoạt động trồng cây, gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo tồn các loại động vật hoang dã...;

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc...nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

2. Phối hợp với các ban, ngành liên quan để thực hiện:

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực phối hợp các ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội ... tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học, về biến đổi khí hậu cho Đoàn viên, Hội viên, Đội viên, triển khai các mô hình phát tiển kinh tế kết hợp với việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở các cở sở Đoàn, Hội, Đội, tổ chức trồng cây xanh, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng cường thực hiện pháp luật bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, trồng rừng ngập mặn...

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong việc " tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010". Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc căn cứ vào tình hình cụ thể địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường; các phòng, ban hữu quan để tổ chức chiến dịch đạt kết quả tốt nhất.

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, các đơn vị báo cáo về Tỉnh Đoàn (qua Ban Thanh niên Công nhân Nông thôn và Đô thị; Điện thoại: 0583.820111; Email: banthanhnientdkh@yahoo.com) chậm nhất ngày 20/9/2010 để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện)

-UNBD tỉnh(để báo cáo

- Sở Tài nguyên và Môi trường (để biết)

- Lưu VP, Ban TNCNNT&ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ

(Đã Ký)

 

 

 

 

           Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trangwe love nha trang