C/v xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thời gian và địa điểm tổ chức Dạ Hội Thanh niên

24

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HOÀ                     Nha Trang, ngày 6 tháng 9 năm 2010

                  ***

          Số:     /CV-TĐ

            "V/v xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh

về thời gian và địa điểm tổ chức Dạ Hội Thanh niên"

Kính gửi: Thường trực Ủy Ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

          Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI, nhằm tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh; thông qua đó đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh trong thanh thiếu niên,

Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch 149/KH-TĐ ngày 23/8/2010 tổ chức Dạ Hội Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI. Để góp phần thành công đêm Dạ hội Ban thường vụ tỉnh Đoàn kính đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức Dạ Hội thanh niên cụ thể như sau:

                   Thời gian : Bắt đầu 18h30 ngày 16/9/2010

                   Địa điểm : Quảng trường 2/4, Trần Phú - Nha Trang.

           Vì phong trào tỉnh nhà rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo Ủy Ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà tổ chức thành công đêm Dạ Hội ./.

                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

                                                                                                                 BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TG.

                                                                                                                 Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang