CAM LÂM: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2018

63

Từ ngày 09 đến ngày 11/10/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lâm phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 91 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, đoàn viên tiêu biểu của các cơ sở Đoàn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các cơ sở Hội trực thuộc.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Học tập các chuyên đề Lý luận chính trị theo chương trình của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Cam Lâm lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho cán bộ Đoàn ở cơ sở; Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lâm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Hướng dẫn kỹ năng giao tiếp với du khách trong nước và quốc tế; Hướng dẫn và thực hành các kỹ năng sinh hoạt Đoàn – Hội…

Hoàng Dũng – Huyện đoàn Cam Lâm