Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011

18

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 08 /CT - TĐ

Nha Trang, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

năm học 2010 - 2011


Năm học 2010-2011 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn trong trường học, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010-2011, cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Năm công trình thanh niên

CHỦ ĐỀ THÁNG: Có phụ lục kèm theo

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên trẻ tham gia đóng góp vào các dự thảo Văn kiện của Đảng, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

3- Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng...; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng và hội nhập quốc tế cho thanh niên học sinh, sinh viên.

4- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt".

B. YÊU CẦU:

1. Bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đối với công tác giáo dục, phong trào thanh niên, công tác xây dựng Đoàn thành các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện toàn diện, sáng tạo, hiệu quả trong năm học 2010 - 2011.

2. Chú trọng, đầu tư nội dung cụ thể, phương thức, hình thức, giải pháp thực hiện tốt, có trọng tâm, trọng điểm những nội dung được xác định ở phần C.

3. Phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản sau:

3.1. 100% Đoàn Thanh niên các trường tổ chức diễn đàn góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc và chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam.

3.2. 100% các cơ sở Đoàn trường học tổ chức thực hiện chủ điểm tháng.

3.3. 100% chi đoàn có phần việc thanh niên và 100% Đoàn trường học có công trình thanh niên.

3.4. 100% Đoàn trường đại học, cao đẳng triển khai 2 cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh"; 100% Đoàn trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề triển khai cuộc vận động 3 rèn luyện (rèn luyện thái độ nghề nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, rèn luyện kỷ luật lao động); 100% triển khai Chương trình "Khi tôi 18" cho khối trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên.

3.5. 100% Đoàn trường học triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên.

C. CÁC NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

1. Công tác giáo dục:

1.1. Tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh".

1.2. Triển khai rộng rãi chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" gắn với các tấm gương tiêu biểu có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng; tổ chức đồng loạt chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ dịp Lễ hội khai giảng năm học 2010-2011, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1.3. Tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng thông qua đó giáo dục lý tưởng, hoài bão, ước mơ cho học sinh, sinh viên.

1.4. Tham gia tổ chức tốt sinh hoạt chính trị, công dân đầu năm học, đầu khóa học; triển khai tổ chức tốt chương trình "Khi tôi 18".

1.5. Cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 179 KH/TW ĐTN ngày 18/3/2010 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011).

1.6. Tổ chức tốt các hội diễn, các chương trình văn hóa, nghệ thuật của sinh viên, học sinh chào năm học mới, mừng Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi, mừng Đoàn 80 mùa xuân, mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các sự kiện quan trọng khác.

1.7. Tiếp tục tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt các diễn đàn phòng chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, làm gì để nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Tích cực tổ chức cho sinh viên, giảng viên trẻ tham gia diễn đàn online tại địa chỉ: Http//:chatluongdaihoc.cyworld.vn.

1.8. Nắm chắc tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên thông qua các báo điện tử, các diễn đàn trên Internet; kịp thời có biện pháp định hướng hiệu quả.

2. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc":

2.1. Phát triển mạnh mẽ, có định hướng, hướng dẫn các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, sở thích. Tổ chức các diễn đàn, các sinh hoạt, trao đổi về phương pháp học tập đối với học sinh, sinh viên, về đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối với giáo viên, giảng viên trẻ và phong trào 3 trách nhiệm với cán bộ công chức trẻ. Tổ chức các hội nghị khoa học, hội thi, olympic, ngày hội học tập, nghiên cứu, sáng tạo gắn với thực hiện công trình, phần việc thanh niên.

2.2. Tiếp tục triển khai tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện, chương trình tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện hè, hiến máu tình nguyện, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên... gắn với việc đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" và "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh" và cuộc vận động 3 rèn luyện trong học sinh chuyên nghiệp, dạy nghề thông qua việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình. Triển khai thực hiện sinh hoạt, hoạt động học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông, văn hóa học đường, các thói quen tốt trong học sinh, sinh viên.

2.4. Triển khai đăng ký, hỗ trợ, bảo trợ, đánh giá, công nhận, phát huy các công trình, sáng kiến, sáng tạo của học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ.

2.5. Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ thông qua bản tin, phát thanh, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn trên Internet; khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên trẻ tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, tìm hiểu kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử trong nước, quốc tế.

3. Phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp":

3.1. Tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện cho học sinh, sinh viên; phát huy tốt các học bổng, giải thưởng thông qua việc tôn vinh, trao thưởng.

3.2. Tổ chức các chương trình, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp phấn đấu các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ, lịch sử, văn hóa để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trở thành định kỳ thường xuyên

3.3. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao; trong đó chú trọng các trò chơi dân gian, các giải thể thao từ cơ sở đến toàn quốc.

3.4. Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động, ngày hội, đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ; trang bị các sách, tài liệu hướng dẫn rèn luyện kỹ năng; lồng ghép huấn luyện kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

4.1. Tổ chức tốt Đại hội chi đoàn chậm nhất trong tháng 10, xây dựng chi đoàn mạnh, chi đoàn chủ động công tác.

4.2. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề hàng tháng.

4.3. Triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên mới.

4.4. Tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn đầu năm học.

4.5. Phát triển lớp đoàn viên "80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

4.6. Triển khai thực hiện tốt hướng dẫn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn các trường đại học, cao đẳng trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ.

4.7. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên thành lập Hội Sinh viên cấp trường, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ở đơn vị chưa có tổ chức Hội.

4.8. Tăng cường và đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát của Đoàn, phát huy vai trò của Ủy Ban kiểm tra Đoàn trường.

4.9. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Đoàn trường học; từng bước xây dựng các chuẩn mực đánh giá.

4.10. Ứng dụng công nghệ thông tin, Internet trong cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, sinh hoạt Đoàn và quản lý dữ liệu tổ chức.

4.11. Đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường các giải pháp bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong trường học, nhất là các trường Trung học phổ thông.

5. Một số hoạt động lớn, quy mô toàn tỉnh hoặc đồng loạt:

5.1. Chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam trong dịp Lễ hội khai giảng năm học mới 2010 - 2011 và kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tháng 9/2010 và tháng 3/2011).

5.2. Triển khai Chương trình "Khi tôi 18" (cả năm).

5.3. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn tỉnh và toàn quốc lần.

5.4. Chùm hoạt động trong Tháng Thanh niên và kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tháng 3/2011).

5.5. Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2011 (Tháng 6,7/2011).

5.6. Một số Hội thi, cuộc thi, giải thể thao: Cuộc thi Nét bút tri ân (Tháng 11/2010 - 5/2011); Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn tỉnh (Tháng 11/2010); Tổ chức Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu (Tháng 3/2011); Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII (Tháng 4/2011).

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN; triển khai Chương trình phối hợp năm học 2010 - 2011.

- Định hướng hoạt động chủ điểm hàng tháng, các hoạt động lớn và các nội dung mới.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các trọng tâm công tác tại cơ sở.

- Hướng dẫn, tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi và chiến dịch thanh niên, Sinh viên tình nguyện hè 2011.

- Thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ: giao ban các trường đại học, cao đẳng và giao ban chuyên đề công tác Đoàn trường học khối huyện,thị xã, thành Đoàn ít nhất 3 tháng/1 lần; giao ban khối Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề toàn tỉnh hoặc theo cụm 3 tháng/lần, có sự tham gia của thường trực Huyện Đoàn, lãnh đạo Sở giáo dục & Đào tạo, Thường trực Tỉnh Đoàn.

- Hướng dẫn triển khai ứng dụng tiện ích của Mimo.vn trong việc nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và quản lý dữ liệu, kết nối với tài khoản của Ban Http//:www.mimo.vn/tnthtwd để thực hiện việc thông tin, gửi báo cáo, mời họp, trao đổi nghiệp vụ công tác...

2. Các huyện, thị xã, thành Đoàn, Đoàn trường ĐH,CĐ, TCCN

- Triển khai cụ thể hoá Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011 cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị; chủ động chuẩn bị và tham gia có hiệu quả các hoạt động toàn quốc; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm năm học tại các cơ sở Đoàn.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN ngày 28/3/2008 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 2008 - 2012 và Chương trình phối hợp năm học 2010 - 2011.

- Mỗi đoàn viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học.

- 100 % Đoàn trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông thành lập câu lạc bộ và tổ chức được ít nhất 02 chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

- Mỗi Đoàn trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt chế độ giao ban định kỳ: giao ban các giao ban khối Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề hoặc theo cụm mỗi học kỳ/lần.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt Đoàn các trường ít nhất 1 học kỳ/1 lần.

- Ứng dụng và chỉ đạo Đoàn các trường triển khai ứng dụng tiện ích của Mimo.vn trong việc nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và quản lý dữ liệu.

3. Công tác thông tin báo cáo:

Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành Đoàn, các Đoàn trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp gửi các văn bản về Ban Thanh thiếu nhi trường học (06 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang), cụ thể:

- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011; chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với ngành giáo dục năm học 2010 - 1011 của đơn vị: gửi trước ngày 15/9/2010.

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011: gửi trước ngày 15/6/2011.

- Báo cáo các hoạt động theo chủ điểm: gửi trước ngày 3 của tháng sau tháng tổ chức các hoạt động chủ điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành Đoàn, các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, TCCN cụ thể hoá chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011 phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Phó Bí Thư Thường trực

Nơi nhận:

-         TƯ Đoàn (để b/c)

-         Sở GD&ĐT(để p/h);

-         Các huyện, thị, thành Đoàn;

-         Các đoàn trường ĐH,CĐ,TCCN.

-         Các phòng GD&ĐT;

-         Lưu VP, Ban TTN -TH

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Trung Hưng 

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

 

Nha Trang, ngày   tháng 9 năm 2010

***

 

 

CHỦ ĐỀ THÁNG

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học

Năm học 2010 - 2011

------------------------

 

- Tháng 8: Tiếp sức đến trường

- Tháng 9: Học sinh, sinh viên và văn hóa học đường

- Tháng 10: Truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- Tháng 11: Tôn sư, trọng đạo - Tri ân thầy cô

- Tháng 12: Mùa thi nghiêm túc

- Tháng 1: Nối tiếp truyền thống học sinh, sinh viên

- Tháng 2: Tiếp bước dưới cờ Đảng

- Tháng 3: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tháng 4: Định hướng nghề nghiệp, việc làm

- Tháng 5: Mừng sinh nhật Bác

- Tháng 6+7+8: Tiếp sức mùa thi - Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

we love nha trangwe love nha trang