Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018

9187

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA
***
Số: 01 -CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018

———–

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 

Năm Tuổi trẻ sáng tạo

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, các mặt công tác của Đoàn.

2. Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, lập nghiệp.

3. Nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% tổ chức Đoàn các cấp triển khai học tập, quán triệt cho đoàn viên và có hoạt động tuyên truyền cho thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.

3. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 15.000 ý tưởng, sáng kiến. 

4. Trồng mới ít nhất 4.000 cây xanh.

5. Hỗ trợ giải ngân vay vốn thêm 3 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế trong năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2017, số dư nợ đã giải ngân là hơn 128 tỷ). 

6. Hỗ trợ có hiệu quả 05 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

7. Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp cho 24.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 5.000 thanh niên.

8. Xây dựng mới ít nhất 30 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn.

9. Hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

10. Xây dựng ít nhất 3 điểm thể dục thể thao cộng đồng cho nhân dân.

11. Kết nạp 13.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 1.500 đoàn viên ưu tú; phấn đấu 1.200  đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 527 KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021, Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với các giá trị Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng quê hương Khánh Hòa. Giáo dục lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn thông qua các đợt sinh hoạt chính trị trong ĐVTN gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; triển khai các cuộc thi tìm hiểu lịch sử cho thanh thiếu nhi. Tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng”. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” vào dịp 27/7

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, xây dựng thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Củng cố, nhân rộng các mô hình tìm hiểu, giáo dục pháp luật, các sản phẩm truyền thông mang nội dung giáo dục ý thức chấp hành, tôn trọng luật pháp trong thanh thiếu nhi.

Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ cốt cán, lực lượng nòng cốt chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

2.1. Thanh niên tình nguyện

Tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới: thực hiện triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018- 2022”. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới; nhân rộng các mô hình hiệu quả phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Thực hiện các công trình thanh niên gắn với việc tham gia xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn đô thị tham gia bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh  – An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn đô thị, triển khai đồng loạt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trồng rừng ngập mặn, đảm nhận trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng; trồng và chăm sóc cây xanh ở khu vực đô thị, trường học và khu dân cư. Triển khai các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với sự kiện về môi trường như: Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Chiến dịch Hãy làm sạch biển…Thực hiện các công trình thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với các tiêu chí cụ thể. Đẩy mạnh hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông; giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, tham gia điều tiết về an toàn giao thông... Duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt an toàn.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đợt khám, phát thuốc miễn phí cho người dân. Tổ chức hiến máu tình nguyện, chiến dịch Hành trình hồng, vận động thanh niên, người dân tham gia hiến máu cứu người. Tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi thiếu nhi, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ  năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tình nguyện cao điểm: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông.

2.2. Tuổi trẻ sáng tạo

Tổ chức các hoạt động vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính. Vận động thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hoá. Tổ chức bình chọn các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ qua phong trào ”Ba trách nhiệm” và tuyên dương cán bộ, công chức trẻ giỏi.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò giáo viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ trong hỗ trợ sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Hỗ trợ các đề tài nghiên cứu được chuyển giao và ứng dụng thực tiễn. Tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới, tập trung trong sinh viên, học sinh.

Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên. Tổ chức Hội thi Sáng tạo trẻ tỉnh, Hội thi Tin học trẻ năm 2018, hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ năm 2018.

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Khuyến khích, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Tổ chức festival “Sáng tạo trẻ”, các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến trong thanh niên nông thôn. Tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc.

2.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Củng cố, nâng chất lực lượng cốt cán chính trị trong nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên, tham gia giải quyết các “điểm nóng”; kịp thời báo cáo khi có các vụ việc phát sinh liên quan đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh nhập ngũ đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, Chương trình ”Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, Chương trình Sinh viên Việt Nam với biển, đảo Tổ quốc”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh hoàn thành tiêu chí học tập tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Thành lập mới các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên sáng tạo thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” (Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt) trong học sinh trung học phổ thông. Hỗ trợ và phát huy sinh viên, học sinh đạt danh hiệu sau tuyên dương. Tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.  

Duy trì và phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu; trao học bổng ”Tiếp sức đến trường” cho sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập; thành lập các đơn vị học tập suốt đời tại các cơ sở Đoàn, đơn vị công tác, địa bàn dân cư.

Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh, sinh viên, thanh niên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh: phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh THPT; hỗ trợ học sinh Trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp.

3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, ưu tiên chú trọng lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ đoàn các cấp về khởi nghiệp. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến về khởi nghiệp cho thanh niên hỗ trợ, trang bị các kỹ năng khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên ứng dụng phần mềm phát triển thị trường; tập trung hỗ trợ thanh niên nông thôn ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên” lần thứ 2, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất”, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp toàn quốc, Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Tổ chức tuyên dương các điển hình thanh niên khởi nghiệp các cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp các cấp. Định kỳ 6 tháng, tổ chức giao ban, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp giữa các đơn vị cùng chức năng. Hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn triển khai các nội dung trong chương trình thanh niên khởi nghiệp và triển khai các vườn ươm (doanh nghiệp sáng tạo khởi nghiệp). Hoàn thiện hệ thống đào tạo, tư vấn trên trang thông tin điện tử thanhnienkhoinghiep.vn”. Ra mắt Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư khởi nghiệp.

Triển khai Đề án ”Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên”. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT) gắn với công tác phân luồng học sinh. Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn quản lý. Tổ chức cuộc thi tay nghề toàn quốc. Tổ chức hành trình ”Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”. Triển khai chương trình thực tập làm việc, mô hình việc làm bán thời gian đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp về nghề nghiệp, việc làm. Đa dạng hóa các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Trung ương Đoàn tổ chức Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 9.

Hướng dẫn, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”; hỗ trợ thanh niên chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hỗ trợ thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm. Ứng dụng phần mềm di động “Thanh niên với nông nghiệp” vào chuyển giao khoa học kỹ thuật; ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản cho thanh niên. Phối hợp với Sở khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nguồn lực, công nghệ để áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các mô hình thanh niên nông thôn phát triển kinh tế.

Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. Phát huy vai trò Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ thanh niên làm kinh tế. Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 3.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng cần thiết cho sinh viên, học sinh. Thành lập các mô hình câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ năng khiếu, sở thích, hội thi, hội trại huấn luyện kỹ năng. Nhân rộng các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên.

Tổ chức Giải thể thao Sinh viên toàn quốc, cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, chương trình “Khát vọng trẻ”, “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”, Liên hoan “Tiếng hát thanh niên công nhân toàn quốc”. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các tỉnh miền núi, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên”. Tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao của Đoàn. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Thành lập các điểm sinh hoạt thanh niên tại các chung cư khu đô thị. Phát huy các điểm sinh hoạt văn hoá tại địa bàn thành điểm sinh hoạt thanh thiếu nhi. Vận động trao tặng sách cho thanh thiếu nhi vùng khó khăn, biên giới, biển đảo, thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy đam mê đọc sách trong thanh thiếu nhi. Tổ chức bình chọn những quyển sách mang ý nghĩa tích cực đối với thanh thiếu nhi.

4. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Xây dựng, triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022. Đoàn- Đội các cấp triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Phối hợp các ngành phát hiện, tuyên dương, bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ, học sinh tiêu biểu; thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, sáng tạo trong thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách sống đẹp, ý thức tuân thủ pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em. Các cấp bộ đoàn chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”; hướng dẫn cơ sở triển khai thí điểm mô hình “Bàn giao, quản lý trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè”. 

Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo; thiếu nhi là con công nhân trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ; thiếu nhi là học sinh các lớp học tình thương, trung tâm bảo trợ trẻ em, thiếu nhi phải mưu sinh sớm. Triển khai các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, tập trung vào các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm – Thắp sáng ước mơ”. 

Các cấp bộ đoàn định kỳ phối hợp tổ chức các đoàn giám sát liên ngành về thực hiện quyền trẻ em tại địa phương; gửi văn bản và theo dõi kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em của các cơ quan có liên quan.

Thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên, thực hành Nghi thức Đội. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi. Tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng. Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi; xây dựng và phát triển nhà thiếu nhi cấp huyện, điểm vui chơi cho trẻ em ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với nước bạn, tổ chức các đội hình tình nguyện hoạt động tại nước bạn Lào và Campuchia.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các hoạt động, chương trình giao lưu thanh niên quốc tế.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về học và sử dụng tiếng Anh cho thanh thiếu niên; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Đoàn các trường Trung học phổ thông, Đoàn tương đương cấp huyện; Đoàn khối thanh niên công chức, viên chức có câu lạc bộ tiếng Anh. Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên về dạy và bồi dưỡng tiếng Anh cho thanh thiếu niên trong chiến dịch Mùa hè xanh, đội hình tình nguyện viên du lịch làm hướng dẫn viên miễn phí cho du khách nước ngoài tại các địa điểm du lịch.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

6.1. Công tác cán bộ đoàn

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ thực tiễn. Thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và triển khai một số quy định gắn với chức danh cán bộ đoàn.

6.2. Công tác đoàn viên

Tổ chức các hoạt động xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị: Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới.

Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên”. Nghiên cứu đổi mới công tác quản lý đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

Kiên trì thực hiện thành lập tổ chức Đoàn ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng kết các Nghị quyết số 03-NQ/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X “Về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”.

Hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Tham mưu cấp ủy trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cơ quan chuyên trách các đơn vị sự nghiệp của Đoàn ở các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”. Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của chi đoàn trên địa bàn dân cư, trong đó tập trung đầu tư các giải pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn; định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn theo tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao nhận thức của cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Tổ chức kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung: việc triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI; thực hiện Quy chế cán bộ đoàn; thực hiện Chỉ thị 42 -CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; thực hiện Chỉ thị số 05 -CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 55 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết 25 -NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đổi mới cách thức triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Triển khai Hướng dẫn số 46-HD/TWĐTN-BTC ngày 01/7/2014 của Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.  

6.3. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Đổi mới phương thức vận động, tăng cường công tác tập, thu hút rộng rãi các đối tượng thanh niên như thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, thanh niên công nhân, nông thôn, đô thị, thanh niên lực lượng vũ trang… Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng các đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hội viên qua đó đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên đặc biệt là tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phối hợp các tổ chức xây dựng các mô hình chăm lo cho thanh niên lao động tự do.

7.  Đoàn tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình, nghị quyết liên tịch các các ban, ngành về bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Tham mưu, đề xuất Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 – 2022. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, tri thức trẻ, thanh niên dân tộc, cán bộ đoàn cơ sở… để giới thiệu kết nạp vào Đảng. Các cấp bộ đoàn chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể và các cấp.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và đảng viên theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN TỔ CHỨC TRONG NĂM 2018

1. Cấp tỉnh:

1. Hành trình về nguồn tại gộp Mậu Thân (Mật khu Đá Hang – Đồng Bò, Nha Trang) và viếng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968 (tại tổ 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang); 

2. Lễ phát động Tháng Thanh niên, phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thanh niên tri thức tham gia Việt số hóa trong ĐVTN năm 2018;

3. Ngày hội Tuổi trẻ hành động vì biển đảo quê hương năm 2018;

4. Ngày hội “Thanh niên nông thôn”;

5. Hội trại truyền thống thanh niên Khánh Hòa – trại “Hùng Vương” lần thứ 18 tại Vạn Ninh;

6. Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp “Star up”;

7. Ngày hội Đoàn kết thanh niên các dân tộc tỉnh Khánh Hòa tại Khánh Sơn;

8. Ngày hội “Khi tôi 18” trong khối THPT;

9. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023;

10. Hành trình sinh viên với biển đảo quê hương tại Mũi Đôi – Vạn Ninh;

11. Hội thi “Tìm hiểu di tích lịch sử” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

12. Kiểm tra giám sát chế độ chính sách của giáo viên tổng phụ trách Đội;

13. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” tại Attapư – nước CHDCND Lào;

14. Thực hiện các CTTN mới: “Tủ quần áo tình nguyện” cho đồng bào thiểu số tại các xã miền núi của 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; xây dựng các điểm TDTT cộng đồng cho nhân dân;

15. Đăng cai trại huấn luyện “Kim Đồng” toàn quốc.

2. Cấp huyện và tương đương:

– Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018);

– Đồng loạt tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2018);

– “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư TW Đoàn;

– Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – PBT TT Tỉnh ủy (b/c);

– VP TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn, Ban TG TW Đoàn;

– TW Hội LHTN Việt Nam, HĐĐ TW;

– Trung tâm Thanh thiếu nhi miền Trung;              

– VP TU, Ban DV TU; VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;

– Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh;

– Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy tương đương;

– Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;

– Lưu VP.                                                        

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Nhuận

                 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Các hoạt động triển khai năm 2018

   (Kèm theo chương trình số 01-CTr/TĐTN-VP, ngày 18 tháng  01 năm 2018)

———–

 

Thời gian

STT

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Tháng 1

1

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

VP

2

Tổng kết công tác Hội LHTN tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh năm 2017

ĐK

3

Hoạt động Tết vì người nghèo” năm 2018

ĐK

4

Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ

ĐK

5

Triển khai Công trình Măng non “Nâng bước em đến trường” tặng giày cho học sinh miền núi

TH

6

Tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc cho 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

TG

7

Chương trình kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh

TH

Tháng 2

8

Hành trình về nguồn tại gộp Mậu Thân (mật khu Đá Hang – Đồng Bò, Nha Trang) và viếng Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh Tết Mậu Thân 1968 (tại tổ 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang)

TG

9

Thăm và tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

TN

10

Lễ phát động Tháng Thanh niên, phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thanh niên tri thức tham gia Việt số hóa trong ĐVTN năm 2018

TN

11

Hoạt động chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

ĐK

12

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho cán bộ đoàn.

TG

13

Triển khai chiến dịch “Xuân tình nguyện”

TH

Tháng 3

14

Hoạt động Ngày đoàn viên” năm 2018

TN

15

Liên hoan các đội Tuyên truyền Măng non tỉnh Khánh Hòa chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TH

16

Triển khai CTTN tham gia xây dựng Nông thôn mới (Đề án NTM, thực hiện từ tháng 03 đến tháng 8)

TN

17

Kiểm tra hoạt động quản lý vốn vay tại các xã, huyện, thị và thành phố

TN

18

Hội trại truyền thống thanh niên Khánh Hòa – trại “Hùng Vương” lần thứ 18 tại Vạn Ninh

ĐK

19

Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

TG

20

Hoạt động điểm Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cấp Tiểu học và ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp THCS

TH

21

Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch”

TH

22

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TCKT

23

Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong học sinh THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2018

TH

24

Gặp mặt truyền thống cán bộ Đoàn các thời kỳ

VP

25

Ngày hội “Khi tôi 18” năm học 2017 – 2018

TH

Tháng 4

26

Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp “Star up”

ĐK

27

Ngày hội “Tuổi trẻ hành động vì biển đảo quê hương” năm 2018

TG

28

Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên

TG

29

Hội thi “Tìm hiểu di tích lịch sử” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

TG

30

Giám sát chế độ chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các Sở Giáo dục phổ thông công lập

TCKT

31

Triển khai chương trình Học kỳ quân đội”

TH

32

Chương trình “Sinh viên Khánh Hòa – những câu chuyện đẹp”, phát hiện, tuyên dương những tấm gương sinh viên tiêu biểu có nghĩa cử, hành động đẹp trong học tập, cuộc sống, có sức ảnh hưởng tốt trong sinh viên (từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018)

TH

33

Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 24 năm 2018

TH

34

Hành trình sinh viên với biển đảo quê hương tại Mũi Đôi – Vạn Ninh

TH

Tháng 5

35

Ngày hội Thanh niên công nhân”

TN

36

Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng”

ĐK

37

Tổng kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thanh niên tri thức tham gia Việt số hóa trong ĐVTN năm 2018

TN

38

Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TG

39

Hội thảo Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng”

TH

40

Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên tỉnh Khánh Hòa năm học 2017 – 2018.

TH

41

Chương trình nghệ thuật “Tháng 5 nhớ Bác”

VP

Tháng 6

42

Lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2018

TCKT

43

Chương trình Học kỳ quân đội Chúng em là chiến sĩ”

TH

44

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và các hoạt động, phong trào thanh niên trong chiến dịch năm 2018

TN+TH

45

Tập huấn công tác chuyển giao khoa học cho thanh niên nông thôn trong trồng trọt, chăn nuôi

TN

46

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh

VP

47

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

ĐK

48

Ngày hội Đoàn kết thanh niên các dân tộc tỉnh Khánh Hòa tại Khánh Sơn

ĐK

49

Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và tuần lễ biển và hải đảo

TN

50

Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới

TG

51

Hội thi tuyên truyền về phòng, chống ma túy

TG

52

Đăng cai trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc

TH+NTN

53

Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018

TH

54

Trao danh hiệu: “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2017 – 2018

TH

Tháng 7

55

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ vốn vay tại 08 huyện, thị xã, thành phố

TN

56

Chương trình Học kỳ quân đội Chúng em là chiến sĩ Trường Sa”

TH

57

Tập huấn công tác Hội 2018

ĐK

58

Lễ Thắp nến tri ân”, các hoạt động Uống nước nhớ nguồn – Đền ơn đáp nghĩa

TG

59

Hội thi Chỉ huy Đội giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2018

TH

60

Tập huấn giáo viên tổng phụ trách Đội năm học 2017-2018

TH

61

Chiến dịch Sinh viên tình nguyện năm 2018

TH

Tháng 8

62

Tập huấn thành lập hợp tác xã kiểu mới

TN

63

Ngày hội “Thanh niên nông thôn”

TN

64

Hoạt động an sinh xã hội cho gia đình khó khăn, dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

ĐK+TH

65

Liên hoan gặp mặt con em gia đình chính sách, thiếu nhi vượt khó, học giỏi cấp tỉnh

TH

66

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh tham gia hội thi cấp toàn quốc năm 2018

TH

67

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019.

TH

68

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” tại Attapư – nước CHDCND Lào

TCKT

Tháng 9

70

Thẩm định Bộ tiêu chí thi đua khối Đoàn trường học

TH

71

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

ĐK

72

Triển khai chương trình Tiếp sức đến trường”hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất nhập trường

TH

73

Liên hoan các nhóm nghệ thuật học đường chào mừng đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

TH

Tháng 10

74

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023

TH

75

Ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

ĐK

76

Thẩm định Bộ tiêu chí thi đua khối huyện và khối trực thuộc

Các Ban

77

Tổng kết công tác Đoàn trường học, Hội Sinh viên

TH

Tháng 11

78

Hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11

TG

79

Cuộc thi “Nét bút tri ân” nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TH

80

Triển khai hướng dẫn Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024

ĐK

Tháng 12

81

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018

VP

82

Tổng kết công tác Hội LHTN Việt Nam tỉnh năm 2018

ĐK

83

Thực hiện CTTN Tủ quần áo tình nguyện” tại các xã miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

TH

84

Triển khai chiến dịch Xuân tình nguyện

TH