Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016

112

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
***
Số: 295 CT/HSV
 
Nha Trang, ngày 18 tháng 09 năm 2015
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016
------------
Căn cứ Chương trình số 02 CT/TWHSV ngày 11/8/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc “Triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016”. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016, với những nội dung cụ thể như sau:
 
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: “Sinh viên Việt Nam sáng tạo và hội nhập”
 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm học.
2. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đầu tư công tác tuyên truyền, các giải pháp hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào; gia tăng số lượng “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tập trung thực hiện phát huy, kết nối, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” các cấp.  
3. Tổ chức các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Hội và phong trào sinh viên. Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, tự tin, chủ động hội nhập.
4. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, quản lý hội viên và sinh hoạt Hội ở các cấp.
 
II. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. 100% Hội Sinh viên cấp trường triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn tỉnh và toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam.
2. 100% Hội Sinh viên các cấp có ít nhất 01 công trình sinh viên Chào mừng 66 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
3. 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức Chiến dịch “Tình nguyện Hè” và tình nguyện thường xuyên; mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học.
5. 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng tiêu chí cụ thể để công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Phấn đấu có ít nhất 04 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; ít nhất 18 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; ít nhất 80 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
6. 100% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức được các hoạt động: tư vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng mô hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; tổ chức ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
7. Phấn đấu 50% Hội Sinh viên cấp trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.
 
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
1.1. Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên. Chú trọng đối tượng sinh viên năm nhất, sinh viên chưa tham gia phong trào. Xây dựng các chuyên mục “Sinh viên 5 tốt” trên bản tin khoa, trường, trên website, diễn đàn trên mạng xã hội của các đơn vị. Hội Sinh viên phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tuyên truyền cho phong trào.
1.2. Tổ chức tập huấn, quán triệt trong đội ngũ cán bộ Hội các cấp để nâng cao nhận thức, tính chủ động trong quá trình triển khai phong trào.
1.3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tổ chức tốt công tác tuyên dương, trao danh hiệu, hỗ trợ, phát huy “Sinh viên 5 tốt” các cấp.
1.4. Thực hiện tốt công tác giới thiệu sinh viên xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trên.
2. Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong.
2.1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn tỉnh và toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam cho cán bộ, hội viên. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu những nội dung trọng tâm của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 đến đông đảo sinh viên.
2.2. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động.
- Học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn trong hội viên, sinh viên; phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, hội viên, sinh viên; chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam, 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp.
- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Nhà trường để sinh viên trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng.
- Tiến hành rà soát, kiện toàn lại các tổ, đội, nhóm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong sinh viên. Phát huy công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải thông tin và nắm bắt kịp thời tư tưởng, tình cảm của sinh viên. 
- Tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên, đặc biệt nhân dịp các ngày lễ, sự kiện quan trọng trong năm học. Hội Sinh viên các trường tổ chức cho hội viên, sinh viên chào cờ, hát quốc ca trong các hoạt động, sự kiện của trường, của tổ chức Hội. Thành lập và duy trì tốt các nhóm, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng trong sinh viên. Tổ chức chương trình “Sinh viên với ca khúc cách mạng” cổ vũ sinh viên nghe, thuộc, hát ca khúc cách mạng.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên giai đoạn 2015-2018”; tập trung xây dựng các giải pháp khắc phục những điểm hạn chế trong đạo đức, lối sống của sinh viên từng trường. Tìm kiếm, phát hiện, giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong sinh viên (“Sinh viên 5 tốt”, sinh viên tài năng, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học,...); tuyên truyền, vận động sinh viên viết về những hành động đẹp, lối sống tích cực trong sinh viên và xã hội. Tổ chức cho sinh viên rèn luyện, thực hiện thường xuyên “10 thói quen tốt trong sinh viên”, xây dựng nếp sống văn minh trong nhà trường và ngoài xã hội.
2.3. Giáo dục truyền thống, lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc sinh viên thông qua việc tổ chức các hoạt động, phát động phong trào thi đua, đăng ký và triển khai thực hiện các công trình phần việc sinh viên, tổ chức các hoạt động giúp sinh viên tìm hiểu các sự kiện lịch sử, truyền thống cách mạng; tổ chức ngày Hội Sinh viên Việt Nam.
- Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ và các hoạt động hướng về biển đảo Tổ quốc; tổ chức kết nghĩa và duy trì tốt hoạt động giao lưu, phối hợp giữa Hội Sinh viên Việt Nam các trường với các đơn vị lực lượng vũ trang ở vùng biên giới, biển đảo, vận động hội viên, sinh viên tham gia chương trình “vì Trường Sa thân yêu”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Tổ chức các cuộc thi thực hiện các sản phẩm truyền thông về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi - Tôi yêu đồng bào tôi”, “Tự hào Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội…
2.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sân chơi lành mạnh, bổ ích; các hoạt động tư vấn tâm lý, sức khỏe, giới tính, tình yêu để định hướng lối sống đẹp cho sinh viên. Tổ chức các chương trình  "Sinh viên với văn hóa giao thông”, phấn đấu giảm tỉ lệ sinh viên của từng trường vi phạm luật giao thông đường bộ.
3. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.
3.1. Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học; phấn đấu mỗi khoa có ít nhất 01 Câu lạc bộ học thuật. Tổ chức các cuộc thi học thuật với hình thức sinh động, giúp sinh viên củng cố kiến thức, mở rộng, vận dụng chuyên môn giải quyết các vấn đề thực tế; tiếp nhận các thông tin đề nghị hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đến doanh nghiệp, các đơn vị phù hợp để ứng dụng thực tiễn.
3.2. Tổ chức các diễn đàn Phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, nghiên cứu hiện đại, phương pháp học tập hiệu quả bậc đại học, cao đẳng trong hội viên, sinh viên. Phối hợp với tổ chuyên môn có giải pháp động viên, hỗ trợ, phân công cán bộ Hội, hội viên xuất sắc giúp đỡ hội viên, sinh viên có học lực trung bình yếu. Phối hợp với các phòng, ban nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện tiếp cận nguồn học liệu qua thư viện điện tử. Hội Sinh viên các trường tăng cường kết nối, phát huy vai trò giảng viên trẻ trong hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.
3.3. Vận động hội viên, sinh viên tham gia các hoạt động sáng tạo; liên kết các đơn vị để phát triển, ứng dụng các ý tưởng, công trình nghiên cứu của sinh viên trên thực tiễn; khuyến khích các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là góp phần xây dựng nông thôn mới.
3.4. Vận động sinh viên hưởng ứng “Mùa thi nghiêm túc” nhằm xây dựng môi trường học tập trong sáng, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
3.5. Phối hợp với nhà trường tổ chức cho sinh viên tham quan mô hình thực tế thông qua các kỳ thực tập, kiến tập, tham quan nhà máy, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp.
3.6. Tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm, làm cầu nối gắn kết giữa sinh viên và đơn vị sử dụng lao động.
3.7. Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì, phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Kịp thời phát hiện và tham mưu lãnh đạo trường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn miễn giảm, gia hạn thời gian đóng học phí; quan tâm và có biện pháp hiệu quả giúp đỡ sinh viên năm nhất trúng tuyển vào trường có hoàn cảnh khó khăn nhập học đúng tiến độ. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên xa nhà trong dịp tết cổ truyền.
4. Sinh viên rèn luyện thể chất.
4.1. Tổ chức ngày hội thể dục, thể thao; ngày hội sinh viên khỏe, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian; khuyến khích Hội Sinh viên các trường tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao.
4.2. Xây dựng, phát huy và củng cố các câu lạc bộ, đội, nhóm thể dục, thể thao của sinh viên; tham mưu với nhà trường về việc ưu tiên sử dụng các công trình thể thao phục vụ việc rèn luyện sức khỏe cho sinh viên; liên hệ, giới thiệu các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao cho sinh viên.
4.3. Khuyến khích các hoạt động liên kết giữa các câu lạc bộ của các trường để tạo sân chơi rộng rãi, đa dạng hơn cho sinh viên.
5. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
5.1. Hội Sinh viên trường thực hiện các công trình sinh viên tình nguyện, phát huy chuyên môn của sinh viên chào mừng kỷ niệm năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, chào mừng Đại hội Đảng.
5.2. Triển khai chủ động các hoạt động tình nguyện tập trung theo chiến dịch như: “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”…, gắn kết và phối hợp chặt chẽ với Đoàn nhằm tăng tính hiệu quả, bền vững của hoạt động tình nguyện.
5.3. Tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại trường, ký túc xá nơi sinh viên học tập, sinh hoạt thông qua các hoạt động “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện”. Tập trung giải quyết những vấn đề của nhà trường và trên địa bàn, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; vận động Hội Sinh viên các trường có đội hình, công trình tình nguyện tại các vùng biển, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn của đất nước, vận động hội viên, sinh viên đóng góp lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân và sử dụng tại 7 cột cờ Tổ quốc trên các đảo tiền tiêu.
5.4. Đẩy mạnh hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức các hoạt động giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và văn hóa khi tham gia giao thông.
5.5. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng diễn đàn, phần mềm trong kết nối hoạt động tình nguyện của sinh viên; tăng cường kết nối các đội nhóm sinh viên tình nguyện ngoài Đoàn - Hội.
5.6. Tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện, làm nòng cốt vận động nhân dân cùng tham gia. Hội Sinh viên các trường duy trì các ngày hội hiến máu tình nguyện, thành lập, duy trì “Ngân hàng máu sống”, "Ngân hàng máu hiếm”.
6. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế.
6.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập quốc tế, về cộng đồng chung ASEAN; giới thiệu các kiến thức pháp luật, các thông lệ quốc tế đến sinh viên.
6.2. Tổ chức huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong các hoạt động của Hội; giới thiệu, trang bị những kỹ năng hội nhập quốc tế cần thiết cho sinh viên.
6.3. Thành lập các Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ, tạo các diễn đàn giúp sinh viên trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ; xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các trường đã công bố.
6.4. Đẩy mạnh ứng dụng Internet và khai thác những điểm tích cực của mạng xã hội trong việc tạo sân chơi cho sinh viên Việt Nam.
7. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.
7.1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động, truyền thống phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; phát huy các gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng”, cán bộ Hội tiêu biểu trong việc tuyên truyền về Hội Sinh viên Việt Nam.
7.2. Tổ chức lễ kết nạp Hội viên mới vui tươi, ấn tượng, đúng Điều lệ Hội. Phấn đấu tại các trường có tổ chức Hội Sinh viên, tỉ lệ sinh viên tham gia tổ chức Hội Sinh viên chiếm trên 90%. Phát triển mạnh câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.
7.3. Tiếp tục phát triển câu lạc bộ, đội nhóm và các loại hình chi hội đáp ứng yêu cầu trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Nắm chắc số lượng, có giải pháp kết nối, định hướng, phát huy các câu lạc bộ, đội, nhóm không do Hội Sinh viên thành lập.
7.4. Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức Hội Sinh viên các cấp; cơ chế phối hợp giữa Hội sinh viên và Đoàn thanh niên cấp trường, cấp Liên chi. Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ Hội từ sinh viên, từng bước nâng cao tỉ lệ sinh viên đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường.
7.5. Thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý hội viên, đặc biệt là kết nạp hội viên mới. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.
7.6. Ứng dụng công nghệ thông tin, Internet trong xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý về tổ chức, cán bộ, hội viên, sinh viên.
7.7. Các cấp bộ Hội chỉ đạo Ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra theo các chuyên đề, lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp; gắn kiểm tra với công tác thi đua khen thưởng của Hội.
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM HỌC 2015 - 2016
1. Tham gia Cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015”  (từ tháng 7 - 12/2015).
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn tỉnh và toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam (quý I/2016).
3. Tổ chức hoạt động Chào mừng kỷ niệm Ngày học sinh, sinh viên (tháng 1/2016).
4. Tổ chức trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (dịp 09/1/2016).
5. Tham gia Chương trình “Hành trình Bài ca sinh viên” (từ tháng 1 - 5/2016)
6. Tổ chức Chiến dịch “Sinh viên tình nguyện Hè”; Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh” (từ tháng 6 - 8/2016).
7. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hoạt động “Thắp sáng ước mơ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cả năm).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh.
- Ban hành Tiêu chí đánh giá công tác Hội năm học 2015 - 2016.
- Trên cơ sở Chương trình công tác năm học, ban hành các hướng dẫn, chỉ đạo Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, quan trọng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động cấp tỉnh.
- Tổ chức kiểm tra học kỳ, năm học và kiểm tra chuyên đề. Đổi mới công tác chỉ đạo, công tác thi đua, khen thưởng, công tác thông tin, tuyên truyền.
- Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm học 2015 - 2016 và các hoạt động trọng tâm, quy mô cấp tỉnh.
 2. Các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016, đảm bảo các định hướng, chủ trương theo chỉ đạo của Hội Sinh viên Tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
- Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động và nội dung trọng tâm của Hội Sinh viên Tỉnh, tham gia hiệu quả các hoạt động cấp tỉnh.    
- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, phát triển và quản lý hội viên.
3. Công tác thông tin, báo cáo, kiểm tra.
- Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa theo địa chỉ: 06 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang, ĐT: 0583.822454, Mail:hoisvvn@tinhdoankhanhhoa.org.vn
- Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016 gửi trước ngày 30/09/2015.
- Báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2015 - 2016 gửi trước ngày 30/12/2016.
- Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016 gửi trước ngày 30/5/2016.
- Kế hoạch kiểm tra và đánh giá, thẩm định bộ tiêu chí thi đua Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng: tháng 9/2016.
 
 
Nơi nhận:
- TW HSV Việt Nam (b/c);
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh Ủy (b/c);
- Thường trực tỉnh Đoàn (b/c);
- ĐTN - HSV các trường ĐH, CĐ;
- Lưu V.P HSV.

TM. BAN THƯ KÝ
HỘI SINH VIÊN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Nhuận

we love nha trangwe love nha trang