Chương trình công tác năm 2017 – Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

138

BCH ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số: 17 -CTr/TĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2017


CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

———–

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM

Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực hoạt động của Đoàn ở các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên; kịp thời kiện toàn và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

2. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ; mỗi cấp bộ Đoàn thực hiện công trình, phần việc cụ thể chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI.

4. Triển khai các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

III. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở tổ chức Đại hội Đoàn thành công và đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian theo qui định.

2. 100% tổ chức Đoàn từ cấp tỉnh đến huyện có ít nhất 02 công trình thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

3. Phấn đấu 100% các Huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức tốt các ngày hội thanh niên như: “Ngày hội thanh niên hành động vì người nghèo”, “Ngày hội thanh niên hành động hiến máu tình nguyện”, “Ngày hội tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển đảo quê hương”, “Ngày hội thanh niên hành động vì ATGT”.

5. Phấn đấu 100% Đoàn xã, phường, thị trấn, trường trung học phổ thông tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Phấn đấu 100% đoàn viên trong các trường học không vi phạm luật an toàn giao thông.

6. 100% các huyện , thị, thành đoàn tổ chức ít nhất 02 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, học sinh tại địa phương. 100%  các Đoàn trường đại học cao đẳng tổ chức ít nhất 03 hoạt động hỗ trợ về nghề nghiệp việc làm, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên chuẩn bị ra trường.

7.  Các huyện, thị, thành đoàn có ít nhất 50% Đoàn xã, phường, thị trấn trực thuộc có mô hình Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên.

8. 100% đoàn cấp huyện và ít nhất 70% cơ sở đoàn sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

9. 100% các huyện, thị, thành đoàn có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

10. Trong năm phát triển ít nhất 50 tổ chức cơ sở Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

11. Mỗi đoàn xã, phường, thị trấn có giúp đỡ ít nhất 1 thanh, thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

12. Kết nạp 20.000 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 4.000 đoàn viên ưu tú; phấn đấu 1.500  đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

1.1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn.

1.2. Triển khai Chương trình hành động số 33-CTr/TWĐTN-BTG ngày 18/10/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

1.4. Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

1.5. Tăng cường phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

1.6. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong thanh thiếu nhi.

1.7. Tuyên truyền và tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

1.8. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; kịp thời, chủ động tham gia xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn. Củng cố, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn..

1.9. Đề án của Tỉnh đoàn về tình hình tư tưởng dự luận trong thanh niên.

1.10. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và chào mừng kết quả đại hội Đoàn các cấp.

2. Trong triển khai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

2.1. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, lao động, giải trí, nâng cao thể lực, kỹ năng thực hành xã hội.

2.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”,3 trách nhiệm”, “4 nhất”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”.

2.3.  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

2.4.  Hỗ trợ thanh niên trong thành lập, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên.

2.5. Tổ chức chương trình “Thanh niên khởi nghiệp. Đẩy mạnh công tác tập hợp, kết nối, phát hiện, tìm kiếm, tôn vinh, hỗ trợ tài năng trẻ, trong đó tập trung vào chủ đề Tài năng trẻ Việt Nam tiên phong cùng quốc gia khởi nghiệp.

2.6. Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

2.7.  Phổ biến thông tin; tập huấn, nâng cao nhận thức; hỗ trợ mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ cho thanh nhiên.

2.8. Tổ chức các chương trình tư vấn mùa thi, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng ngân hàng dữ liệu về việc làm, thông tin thị trường lao động cho thanh niên. Tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp.

2.9. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên công nhân gắn với việc triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020”.

3. Trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội

3.1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 496 KH/TWĐTN-BTC, ngày 17/6/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch số 289 KH/TĐTN-BTC, ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa; Kế hoạch số 296 KH/TĐTN-BTC, ngày 8/9/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa về việc Chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minhcấp cơ sở, cấp huyện và tương đương.

3.2. Củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; thực hiện tốt quy trình cán bộ cho đại hội Đoàn các cấp.

3.3. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp sau đại hội. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh cán bộ đoàn.

3.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn” và Kết luận số 10-KL/TWĐTN-BTC ngày 29/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014 – 2017”.

3.5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tích cực triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi theo từng đối tượng.

3.6. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Quan tâm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú từ công nhân lao động, sản xuất trực tiếp, thanh niên nông thôn, sinh viên.

3.7.  Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Tổ chức vận động, cổ vũ thanh niên thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

3.8. Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong tổ chức Hội các cấp.

3.9.  Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

3.10. Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đoàn phục vụ việc tổng kết nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.

4. Trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi

4.1. Đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tiếp tục thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới. Tổ chức trại hè thiếu nhi các cấp.

4.2. Tổ chức các trại huấn luyện, các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy Đội, giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp. Củng cố tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

4.3. Tham mưu cơ chế, chính sách và vận động nguồn lực tham gia phát triển số lượng và nâng cao chất lượng các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

4.4. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành triển khai thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” tại các huyện, thị, thành phố.

5. Công tác quốc tế thanh niên

5.1. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế, bám sát chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng; Tăng cường thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua các hoạt động, chương trình giao lưu thanh niên quốc tế; phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế cho thanh niên.

5.2.  Khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ việc phát triển thanh niên, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên.

5.3. Tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ kỹ năng tại các cấp bộ đoàn, hội. Tăng cường, mở rộng các chương trình trao đổi, tập huấn ở trong và ngoài nước cho cán bộ và đoàn viên, thanh niên.

5.4 Tổ chức kết nối, định hướng hoạt động cho các cơ sở Đoàn, Hội ở ngoài nước. Vận động, khuyến khích thanh niên ngoài nước gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TỔ CHỨC TRONG NĂM 2017

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thực hiện

Tháng 1

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở

TC

Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2017), tuyên dương Thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu, sinh viên 5 tốt cấp tỉnh năm 2017

TH

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016

VP

Tổng kết công tác Hội LHTN năm 2016

ĐK

Tết vì người nghèo năm 2017

ĐK

Chương trình Xuân biên giới Tết hải đảo

ĐK

Ngày Hội thanh niên hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ

ĐK

Tháng 2

Tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2017 (từ tháng 2 đến tháng 5/2017)

TH

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

ĐK

Hoạt động chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

ĐK

Tháng 3

Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017

ĐK

Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện

TC

Tổ chức diễn đàn “Hiến kế cho Đoàn” và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2017; phát động Cuộc thi “Hiến kế cho Đoàn” và sáng tác logo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TG

Tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp năm 2017

TH

Tổ chức cuộc thi Olympic tiếng anh và tìm hiểu về cộng đồng ASEAN hưởng ứng chủ đề năm học “Sinh viên sáng tạo hội nhập” trong học sinh, sinh viên khối trường Đại học, Cao đẳng năm học 2016 – 2017

TH

Liên hoan gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn (26/3/2017)

VP

Tổ chức Ngày Đoàn viên thanh niên công nhân

TN

Thực hiện CTTN “Thắp sáng đường quê” (từ tháng 3 đến tháng 8/2017)

TN

Chỉ đạo tổ chức Liên hoan Chi đội hoạt tốt cấp huyện, thị xã, thành phố

ĐK

Tháng 4

Ngày hội ”Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển đảo quê hương”

TG

Tổ chức hội thi “Phụ trách sao giỏi” tỉnh Khánh Hòa năm học 2016 – 2017

TH

Tổ chức cuộc thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” trong khối các trường Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông

TH

Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Khánh Hòa

TG

Tổ chức Hội thi Ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

ĐK

Tháng 5

Tổ chức Hội trại Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2016 – 2017

TH

Tổ chức ngày hội “Khi tôi 18”

TH

Tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng khối các trường Đại học, Cao đẳng mở rộng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

TH

Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi cuối năm học 2016 – 2017

TH

Tổ chức Tập huấn báo cáo viên

TG

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2017 (gắn với kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

TG

Tổ chức Dạ hội thanh niên công nhân và tuyên dương TNCN tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2017

TN

Tổ chức chương trình Đưa âm nhạc đến bệnh viện ”

ĐK

Tổ chức ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

ĐK

Chỉ đạo tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ”

ĐK

Tháng 6

Tổ chức hoạt động Festival Biển Nha Trang năm 2017

VP

Tổ chức Lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017

TN

Tổ chức phiên giao dịch giới thiệu việc làm (tháng 6, 7/2016)

TN

Tổ chức Hội thi các đội tuyên truyền về lịch sử, văn hóa quê hương Khánh Hòa (gắn với chào mừng Festival Biển Nha Trang năm 2017)

TG

Tập huấn công tác định hướng dư luận xã hội trong thanh niên

TG

Tổ chức liên hoan tiếng kèn Đội ta năm hoc 2016 – 2017 (từ tháng 6 đến tháng 8/2017)

TH

Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 23 năm 2017

TH

Tổ chức triển khai hoạt động hè năm 2017

TH

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2017 (từ tháng 6 đến tháng 8/2016)

TH

Tổ chức ra mắt mô hình “Hội đồng trẻ em” tỉnh Khánh Hòa

TH

Tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội”

ĐK

Đăng cai giao ban cụm Doanh nhân trẻ Nam Trung bộ tại Nha Trang

ĐK

Sơ kết 6 tháng công tác Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

ĐK

Tháng 7

Tổ chức gặp mặt tuyên dương con em gia đình thương binh liệt sĩ và tham quan tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng năm 2017

TH

Tổ chức trại huấn luyện Kim đồng tỉnh Khánh Hòa lần thứ I cho đội ngũ Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi năm 2017 (tháng 7, 8/2016)

TH

Tổ chức liên hoan Đêm hội sắc màu trong học sinh sinh viên chào mừng Festival biển 2017

TH

Tập huấn nghiệp vụ vay vốn ngân hàng cho ĐVTN

TN

Truyền thông về Nông thôn mới

TN

Tập huấn công tác Hội LHTN 2017

ĐK

Tổ chức Trại Huấn luyện viên cấp I tỉnh

ĐK

Tổ chức Lễ ”Thắp nến tri ân” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

TG

Tháng 8

Tập huấn các mô hình hợp tác xã kiểu mới (trong chương trình xây dựng Nông thôn mới)

TN

Tổ chức Đêm hội trăng rằm trong hệ thống Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017

TH

Hoạt động an sinh xã hội cho gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh

ĐK

Thẩm định bộ tiêu chí thi đua khối ĐH, CĐ

Các Ban

Tháng 9

Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TC

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

TC

Festival thanh niên nông thôn sản xuất giỏi 2017

TN

Tham gia trại Huấn luyện viên cấp I TW tại Đăk Lăk

ĐK

Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn – Hội và công tác học sinh sinh viên năm học 2016 – 2017

TH

Tổ chức tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội năm học 2016 – 2017 và triển khai chương trình công tác Đoàn – Hội – Đội năm học 2017 – 2018

TH

Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

ĐK

Phát hành Đặc san chào mừng Đại hội Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TG

Tháng 10

Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TC

Thẩm định Bộ tiêu chí thi đua khối huyện và khối trực thuộc

Các Ban

Bình xét giải thưởng 15/10

ĐK

Chương trình tình nguyện mùa đông

ĐK

Tổ chức hành trình Thắp sáng lửa truyền thống”

ĐK

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN và gặp mặt cán bộ Hội các thời kỳ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

ĐK

Sơ kết giữa giai đoạn Chương trình xây dựng NTM

TN

Tháng 11

Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá Bộ TCTĐ năm 2017 gửi TW Đoàn

Các ban

Kiểm tra hoạt động hệ thống các Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2017

TH

Tổ chức chương trình “Mùa đông ấm áp” trong khối các trường Đại học, Cao đẳng đến các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

TH

Chương trình ”Chia sẻ cùng thầy cô”

ĐK

Tổ chức diễn đàn tư vấn phổ biến giáo dục pháp luật

TG

Tháng 12

Dạ hội thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn

TG

Phát hành Đặc san “Tuổi trẻ Khánh Hòa – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”

TG

Tổ chức cuộc thi video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”

TH

Ngày hội ”Tình nguyện quốc gia” và trao giải thưởng tình nguyện quốc gia

ĐK

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

VP

Tổng kết công tác Hội LHTN năm 2017

ĐK

Cả năm

Khảo sát xây dựng công trình măng non cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi năm học 2016 – 2017

TH

Tổ chức điểm ngày hội ”Thiếu nhi khỏe” cấp Tiểu học và ngày hội ”Tiến bước lên Đoàn” cấp trung học cơ sở.

TH

Tổ chức Chương trình tiếp sức người bệnh

ĐK

Tổ chức Chương trình khởi nghiệp cho thanh niên

ĐK

Tổ chức Hội thảo ”Giới thiệu mô hình phát triển kinh tế trong ĐVTN” năm 2017

TG

Hội thi ”Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN

TG

Thực hiện các hoạt động do Trung ương Đoàn triển khai

Các Ban

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                        BÍ THƯ

– Ban Bí thư TW Đoàn;

– Đ/c Nguyễn Tấn Tuân – PBTTT Tỉnh ủy (b/c);

– VP TW Đoàn, Ban Tổ chức TW Đoàn, HĐĐ TW;

– Trung tâm thanh thiếu nhi miền Trung;

– VP TU, Ban DV TU; VP HĐND, VP UBND tỉnh;                                                  

– Phòng XD chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh;             

– Các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy tương đương;                                                                                              

– Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc;

Lưu VP.                                                                                                                   Nguyễn Văn Nhuận

                  

we love nha trang