Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh

44

 

khanhhoa - Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnhNgày 29/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về Chương trình hành động triển khai Chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quyết định này nhằm quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 về Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời bám sát đặc điểm, điều kiện của tỉnh Khánh Hòa, gắn kết với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế; đồng thời xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế. Làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện công tác hội nhập quốc tế một cách thống nhất.

Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế của tỉnh Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, lao động, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... Trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, huy động và tranh thủ tối đa các nguồn vốn, cơ hội phát triển do hội nhập quốc tế mang lại nhằm đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược để phát triển kinh tế bền vững, tiếp tục triển khai tốt 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng kinh tế trọng điểm gắn với thực hiện Kết luận số 53- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; khai thác đồng bộ, hiệu quả tiềm lực kinh tế biển. Đồng thời tăng cường và củng cố quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể

Về hội nhập kinh tế quốc tế: Mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp và sản phẩm của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đô thị văn minh, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm quốc tế, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các địa phương của các nước ASEAN-6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) về cơ sở hạ tầng kinh tế, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch và dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2020 đuổi kịp các địa phương của các nước ASEAN-6 và đến năm 2030 vươn lên nhóm đầu các nước ASEAN trong những lĩnh vực mà tỉnh Khánh Hòa có thế mạnh như kinh tế biển, du lịch.

Về hội nhập chính trị, quốc phòng, an ninh: củng cố và duy trì môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về hội nhập văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực khác: cập nhật, tiếp thu những giá trị văn hóa của nhân loại; tích cực giới thiệu hình ảnh con người tỉnh đến bạn bè quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược về lao động, an sinh và xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, thúc đẩy công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phù hợp với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cũng như yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020 có 80% giảng viên đạt chuẩn khu vực ASEAN./.

we love nha trangwe love nha trang