Chương trình làm việc của ban chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

122

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số:  01 CTr/ĐTN

 

 Khánh Hòa, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN KHÁNH HÒA

KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 - 2017Căn cứ Quyết định số: 3598 ngày 12 Tháng 10 năm 2012 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận BCH Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa X,  nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017;

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa;

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 xây dựng chương trình công tác toàn khóa như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Chương trình làm việc toàn khóa của BCH quy định nội dung, giải pháp và thời gian cụ thể cho các hoạt động lớn, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 - 2017; đồng thời, nhằm góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và các chủ trương của Trung ương Đoàn.

2. Đề cao tính chủ động trong tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của từng ủy viên BCH, nhất là trên lĩnh vực được phân công.

3. Chú trọng tính hiệu quả, phù hợp, thiết thực trong từng hoạt động. Quan tâm đúng mức việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; tạo được nét mới, nổi bật trên các mặt công tác Đoàn và phong trào TTN.

II. NỘI DUNG

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa khoá X sẽ tập trung ban hành và quyết định các nội dung sau:

1. Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X.

2. Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X.

3. Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khoá X.

4. Quy chế hoạt động Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa

5. Quy chế hoạt động các Nhà thiếu nhi

6. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

7. Chương trình “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.

8. Chương trình “Đoàn tham gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

9. Chương trình “ Đào tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội”.

10. Chương trình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên”.

11. Đề án thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sa phát triển kinh tế - xã hội miền núi và miền biển đảo.

12. Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện”.

13. Đề án “Đào tạo cán bộ Đoàn cấp cơ sở”(phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh).

14. Đề án “ Quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi thông qua mạng xã hội”.

15. Kế  hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

* Các công việc khác.

1. Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khoá X, Bầu Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khoá X. Bầu bổ sung các chức danh khi khuyết. Quyết định nhân sự Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 - 2017.

2. Sơ kết, tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quyết định chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm.

3. Kiểm điểm hoạt động của Ban Thuờng vụ Tỉnh Đoàn hàng năm. Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giữa nhiệm kỳ.

4. Đề án tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI. Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI.

5. Thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI.

6. Thông qua các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Tỉnh Đoàn Khánh Hòa lần thứ XI; phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn khoá XI và phương án nhân sự dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Quyết định thời gian, chương trình làm việc của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI.

II. CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ.

1.Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 1 (Ngày 13/9/2012):

- Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh đoàn khoá X.

- Bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn khoá X.

2. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (giữa tháng 11/2012).

- Quyết định Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X.

- Quyết định Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh đoàn khoá X.

- Thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Tỉnh đoàn khóa X.

- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa

- Thông qua Quy chế hoạt động các Nhà thiếu nhi

- Thông qua nhân sự Hội đồng Đội tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 - 2017.

3. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (tháng 1/2013)

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012.

- Thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

- Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ X.

-Thông qua Chương trình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên”.

4. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4  (tháng 4/2013)

- Thông qua báo cáo quý I/2013 và phương hướng công tác quý II/2013.

-Thông qua Chương trình “Đoàn tham gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

-Thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện”.

-Thông qua Chương trình “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.

5. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (tháng 06/2013)

-Thông qua Đề án “ Quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi thông qua mạng xã hội”.

-Thông qua Chương trình “Đào tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội”.

- Triển khai xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh.

- Thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2013; phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2013.

6. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6  (tháng 9/2013)

-Thông qua Đề án “Đào tạo cán bộ Đoàn cấp cơ sở”(phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh).

-Thông qua Đề án thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sa phát triển kinh tế - xã hội miền núi và miền biển đảo.

- Thông qua báo cáo quý III/2013 và phương hướng công tác quý IV/2013.

7. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7  (tháng 01/2014)

- Thông qua kế hoạch chỉ đạo Đại hội các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014.

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2013.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

- Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN Tỉnh năm 2014.

8. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8  (tháng 04/2014)

- Thông qua báo cáo quý I/2014 và phương hướng công tác quý II/2014.

9. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9  (tháng 06/2014)

- Thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014; phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2014.

-Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch 74 KH/ĐTN ngày 22/5/2009 về việc thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ”.

10. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (tháng 9/2014)

- Thông qua báo cáo quý III/2014 và phương hướng công tác quý IV/2014.

-Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên”.

11. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (tháng 01/2015)

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2014.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014.

- Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN Tỉnh năm 2015.

-Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình “Đoàn tham gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

12. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (tháng 04/2015)

- Thông qua báo cáo quý I/2015 và phương hướng công tác quý II/2015.

-Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình “Đào tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội”.

13. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (tháng 06/2015)

-Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.

- Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015; phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2015.

14. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (tháng 09/2015)

- Thông qua báo cáo quý III/2015 và phương hướng công tác quý IV/2015.

-Tổng kết Đề án 103 về Chương trình “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên” giai đoạn 2012 - 2015.

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016)

15. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (tháng 1/2016)

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2015.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

- Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN Tỉnh năm 2016.

16. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 (tháng 4/2016)

- Thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Thông qua báo cáo quý I/2016 và phương hướng công tác quý II/2016.

- Đánh giá kết quả 03 năm thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sa phát triển kinh tế - xã hội miền núi và miền biển đảo.

17. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (tháng 6/2016)

- Thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016; phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2016.

- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI.

18. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 18 (tháng 9/2016)

- Thông qua báo cáo quý III/2016 và phương hướng công tác quý IV/2016.

- Thảo luận Đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, quyết định phân bổ Đại biểu dự Đại hội Tỉnh đoàn Khánh Hòa lần thứ XI.

19. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (tháng 1/2017)

- Thảo luận đề cương, dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI.

- Kiểm điểm hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn năm 2016.

- Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

- Thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN Tỉnh năm 2017.

20. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (tháng 4/2017)

- Thông qua báo cáo quý I/2017 và phương hướng công tác quý II/2017.

- Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới”.

- Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình “Đoàn tham gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

21. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 21 (tháng 6/2017)

- Tổng kết Đại hội Đoàn cấp huyện và cơ sở.

- Thảo luận đề án Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

-Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thanh niên tình nguyện”.

- Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Đào tạo cán bộ Đoàn cấp cơ sở”(phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh).

- Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình “ Đào tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia phát triển kinh tế- xã hội”.

- Thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2017.

22. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 22 (cuối tháng 7/2017)

- Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI.

- Thảo luận Phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XI; Phương án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Quyết định phương án tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI; Quyết định thời gian, chương trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI.

23. Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tháng 9/2017).

Trên đây là nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhất trí thông qua. Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ chương trình này để chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ được đưa vào các kỳ họp thích hợp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa, có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn, TT Tỉnh uỷ (B/c)

- Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Kiểm tra TW Đoàn (B/c);

- Ban Tổ chức, Dân vận Tỉnh uỷ (B/c)

- Các đ/c UVBCH Tỉnh đoàn (T/h);

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc (T/h);

- Lưu: VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

 

Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang