Công tác quản lý Đoàn viên

114

1.1. Quản lý cá nhân:

- Quản lý lý lịch (Sổ đoàn viên, thẻ, huy hiệu)

- Quản lý tư tưởng

- Quản lý công việc được giao

Tất cả các nội dung trên phải được đánh giá hàng quí, hàng năm có cập nhật ghi nhận trong hồ sơ của ĐV

1.2. Quản lý đội ngũ đoàn viên:

- Số lượng đi kèm chất lượng

- Quản lý cơ cấu, thành phần, tuổi, trình độ, giới tính...

- Năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quản lý sự biến động: chuyển đến, đi; kết nạp mới, xóa tên, kỷ luật, trưởng thành, khen thưởng

- Quản lý hồ sơ ĐV (nếu có)

- Quản lý các việc ĐV được phân công

1.3. Quản lý chi đoàn:

- Sổ chi đoàn: Có cập nhật đủ các thông tin

- Sổ theo dõi thực hiện công trình thanh niên

- Sổ theo dõi rèn luyện đoàn viên

- Sổ theo dõi biến động nhân sự: chuyển đến, đi, kỷ luật...

- Sổ theo dõi chât lượng ĐV kết quả hàng năm

- Sổ ghi biên bản các cuộc họp: BCH, chi đoàn, phát triển ĐV mới, giới thiệu ĐVUT

- Sổ đóng đoàn phí

- Sổ thu chi

- Sổ lưu các quyết định, các văn bản chỉ đạo, công văn

- Duy trì nề nếp sinh hoạt chi đoàn

- Theo dõi thực hiện NQ chi đoàn

- Tổ chức thực hiện phê, tự phê bình

2. XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH:

2.1. Đảm bảo công tác tổ chức:

- Chế độ sinh hoạt định kỳ

- Thực hiện đúng và đủ các nghiệp vụ công tác Đoàn

2.2. Nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên:

- Chi đoàn có SH chủ điểm, chủ đề

- Học 6 bài LLCT, TT Hồ Chí Minh

- Các NQ của Đảng, nhà nứơc...

2.3. Chủ động trong các hoạt động:

- Chủ động trong các hoạt động

- Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đoàn cấp trên

- Công trình thanh niên có hiệu quả

2.4. Làm tốt công tác quần chúng:

Xây dựng được CLB, đội nhóm

Mời được thanh niên tham gia SH

Có phát triển được ĐV, HV mới

2.5. Làm tốt công tác XDĐ:

- Có phát triển ĐV mới

- Phát huy được vai trò đảng viên trẻ

- Có giới thiệu ĐVUT cho Đảng

- Có tham gia góp ý XDĐ, chính quyền

3. BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN MẠNH:

3.1. Nâng cao chất lượng ĐV chi đoàn

- Chú ý đầu vào của ĐV mới

- Thực hiện tốt chương trình rèn luyện ĐV

3.2. Củng cố tổ chức:

- Quản lý, kiểm tra ĐV

- Quản lý tốt hồ sơ, sổ sách

- BCH hoạt động đều tay, có nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng

3.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng SH chi đoàn:

- Đa dạng hình thức SH

- Phát huy hết giá trị các lần SH

3.4. XD chi đoàn theo tiêu chí mới:

- 3 nắm: tình hình ĐV; thanh thiếu nhi; đơn vị, địa phương

- 3 biết: NQ của Đảng, chính quyền; của Đoàn; nhu cầu của TTnhi

- 3 làm: CT rèn luyện ĐV; CTTN; vận động quần chúng

4. XÁC MINH LÝ LỊCH NGƯỜI VÀO ĐOÀN:

4.1. Người ở thành phố: BCH chi đoàn liên hệ Đoàn phường người đó cùng Công an xác minh

4.2. Người ở tỉnh khác:

- Khu vực CNLĐ: Nhờ BCH Đoàn CS liên hệ bộ phận tổ chức nơi người đó lao động xác minh

- Khu vực trường học:

+ ĐH, CĐ, THCN: BCH Đoàn trường (tương đương Q,H) giao cho Đoàn Khoa xác minh nơi phòng Đào tạo các trường đó

+ THPH,TH nghề: Nhờ BCH Đoàn trường liên hệ phòng Giáo vụ xác minh

+ TN lao động tự do: Xác minh thông qua công an khu vực (Tạm trú dài hạn). Gởi hồ sơ xác minh nơi thường trú (Tạm trú ngắn hạn).

4.3. Người ở LLVT: Xác minh nơi quản lý LL quân nhân.

Lưu ý các trường THPT, nghề, TH chuyên nghiệp, cao đẳng, ĐH thì BCH Đoàn Trường được xác nhận LL cho họ.

5. TRAO THẺ ĐOÀN:

5.1. Cấp mới: Khi kết nạp đoàn viên mới

5.2. Mất thẻ:

- Viết kiểm điểm

- Viết đơn xin cấp lại

- BCH chi đoàn có công văn xin cấp lại thẻ ( kèm theo đơn)

- Quận, huyện Đoàn và tương đương tiến hành cấp lại thẻ

6. TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN:

7. THẤT LẠC HỒ SƠ:

- Hướng dẫn ĐV làm tường trình lý do thất lạc (Có xác nhận của Đoàn CS)

- Làm lại toàn bộ hồ sơ, nếu gián đoạn SH quá lâu thì làm hồ sơ kết nạp lại

- Các trường hợp khác xin ý kiến của Đoàn cấp trên

we love nha trang