Công văn tuyên truyền thang 12 năm 2011.

17

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                          Khánh Hòa, ngày 5 tháng 12 năm 2011

                     ***

       Số:            CV/ĐTN

“V/v tuyên truyền tháng 12 năm 2011”

 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn trực thuộc.

 

Thực hiện theo Hướng dẫn tuyên truyền số 31 - HD/TGTU, ngày 30/11/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2011; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền như sau:

1. Thời sự - chính trị:

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII; Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8 khóa XVI và kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa V.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại Hội Đoàn các cấp tiến tới Đại Hội Đoàn tỉnh và toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Tuyên truyền “về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 10-KH/TU ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức Đảng và xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, trực tiếp là ban thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng và các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chương trình công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lện Hải Quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa; chú trọng tuyên truyền về Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”; “Góp đá xây Trường Sa”; “Đồng hành cùng ngư dân ra khơi”…

- Tuyên truyền Luật biên giới quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về biên giới quốc gia, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng, các cơ quan chức năng và mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân đân tham gia “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân phối hợp phát động.

- Tuyên truyền kết quả Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV.

          2. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng:

          - Kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011); 22 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2011); 22 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2011); 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011).

          - Tuyên truyền Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12/2011) và Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (10/11/2011 - 10/12/2011) với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm HIV”.

          - Tuyên truyền Ngày Quốc tế quyền con người (10/12); ngày thành lập Quỹ nhi đồng quốc tê (11/12).

          3. Khẩu hiệu tuyên truyền:

          * Kỷ niệm các ngày lịch sử:

          - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011) và 22 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2011).

          - Quân và dân một ý chí, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          - Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          * Tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2011:

          - Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV là góp phần phòng, chống HIV/AIDS.

          - Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

          - Thực hiện luật phòng, chống HIV/AIDS là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân.

          - Phụ nữ mang thai hãy đi tư vấn và xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

          - Xét nghiệm HIV để bảo vệ chính mình và người thân.

          - Sống lành mạnh, thủy chung để không bị lây nhiễm HIV.

          - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 với chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm HIV”.

          - Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS - ngày 01 tháng 12.

                                                                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                   BÍ THƯ               

Nơi nhận:

- Ban TGTƯĐ, VPTƯĐ (b/c);

- Các ban: DVTU, TGTU (b/c);

- Như trên;                                                                                                                                                                                                                Đã ký.

- Nhà thiếu nhi Tỉnh;

- Lưu Vp, Ban TG.

   Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang