Công văn V/v đăng ký làm việc

9

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                Nha trang, ngày  1  tháng 10 năm 2010

                      ***

           Số:  723  CV/ĐTN

     “ V/v đăng ký làm việc”

Kính gửi:   Lãnh đạo Sở Lao động TBXH tỉnh Khánh Hoà.

 

 

Thực hiện quyết định số 103/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng chính phủ ban hành ngày 21/7/2008 V/v phê duyệt đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015. Căn cứ chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và Sở Lao động TBXH Tỉnh năm 2010.

Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Khánh Hoà phối hợp với Sở Lao động TBXH Tỉnh triển khai các chương trình về tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do thanh niên còn thiếu thông tin về thị trường lao động, nghề nghiệp cụ thể như:

 

1. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, yêu cầu, tiêu chuẩn khi lao động được tuyển dụng vào công ty làm việc.

 

2. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên.

3. Phối hợp với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho thanh niên. Giảm số thanh niên thất nghiệp hiện nay.

4. Việc triển khai thực hiện Đề án 103 của Thủ Tướng Chính Phủ.

 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa kính mong lãnh đạo Sở Lao động TBXH tỉnh Khánh Hoà quan tâm tạo điều kiện để Thường trực tỉnh Đoàn Khánh Hoà đăng ký làm việc cụ thể về các nội dung trên./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ                          

                       (đã ký)                          

Nơi nhận:                                                  

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TNCNNT&ĐT.

     Hồ Văn Mừng               

we love nha trang