Công văn V/v Đề nghị xét tặng giải thưởng Lương Đình Của, năm 2011

61

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH TỈNH KHÁNH HÒA              Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2011

               ***

       Số: 209CV/ĐTN

V/v Đề nghị xét tặng giải thưởng

   Lương Định Của, năm 2011”

Kính gửi: - Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn.

 

Thực hiện Công văn số 488/TWĐTN ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2011

 

Căn cứ vào các tiêu chuẩn giải thưởng Lương Định Của, năm 2011 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa tiến hành họp xét và thống nhất giới thiệu 01 đại biểu thanh niên tiêu biểu trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đoàn xét tặng giải thưởng Lương Định Của, năm 2011:

 

Đ/c Đặng Ngọc Thoại - Đoàn viên Phường Ninh Hải - Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa (có danh sách và báo cáo thành tích kèm theo).

 

Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hòa Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng và Ban thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên cho phong trào chung của tỉnh nhà.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ             

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Ban TNCNNT & ĐT.

 

(Đã ký)                  

Nguyễn Quỳnh Nga

 

 

we love nha trangwe love nha trang