Công văn V/v tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

18

   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       BCH TỈNH KHÁNH HÒA                  Nha Trang, ngày  1  tháng 10   năm 2010

                     ***

         Số:   724   CV/ĐTN

V/v tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

 

Kính gửi:  Ban Thường Vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn.

 

Thực hiện chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 24/09/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn chủ động phối hợp với UBND các cấp triển khai tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015 tại địa phương với các nội dung cụ thể sau:

1. Tiêu chí điều tra:

a. Mức chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

– Khu vực nông thôn : 400.000 đồng/người/tháng.

– Khu vực thành thị : 500.000 đồng/người/tháng.

b.Mức chuẩn cận nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

– Khu vực nông thôn : 401.000đ đến 520.000 đồng/người/tháng.

– Khu vực thành thị : 501.000đ đến 650.000 đồng/người/tháng.

2. Thời gian điều tra :

– Thực hiện từ ngày 01/10/2010 đến ngày 30/11/2010.

3. Nội dung :

– Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn chủ động phối hợp với UBND các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện tốt cuộc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra ở địa phương, nhất là ở cấp thôn, tổ.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hoà yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn tham gia phối hợp và triển khai tốt hoạt động trên./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ                          

                   (đã ký)                         

Nơi nhận:

Như trên;

-Lưu VP,Ban TNCN NT&ĐT. 

Hồ Văn Mừng               

we love nha trang