Công văn V/v Tuyên truyền tháng 10 năm 2010

9

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                 Nha Trang, ngày 06 tháng 10 năm 2010 

                        ***

            Số:   727   /CV-TĐ

“V/v Tuyên truyền tháng 10 năm 2010” 

Kính gửi: Ban Thường vụ các  huyện, thị, thành Đoàn

và Đoàn trực thuộc

 

 

Thực hiện hướng dẫn số 150-HD/TGTU ngày 30/9/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2010; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền như sau:

1. Tuyên truyền 

- Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ  Khánh Hòa học tập và làm theo lời Bác” đi vào chiều sâu. Sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 và tổng kết 4 năm triển khai để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ III giai đoạn 2010 - 2015. Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

- Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh và toàn quốc lần thứ VI.

- Tuyên chuyên sâu rộng công tác phòng, chống dịch ở gia súc, gia cầm; phòng chống cháy nổ; các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; công tác kiểm tra, phòng chống bão lụt ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

2. Kỷ niệm các ngày lễ trong tháng:

- Tuyên truyền các hoạt động tạo được dấu ấn và có sức lan tỏa của tỉnh Khánh Hòa về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2010); 80 năm Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2010); 80 năm Ngày truyền thống dân vận (15/10/1930 - 15-10/2010); 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/2930 -18/10/2010); 80 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2010); Ngày quốc tế người cao tuổi (04/10/1996 - 04/10/2010); Ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai (13/10/1956 - 13/10/2010); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2010), Ngày cả nước vì người nghèo (17/10/2000 - 147/10/2010).

- Kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2010)

 

- Kỷ niệm 65 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 -23/10/2010).

3. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, điểm đến của bạn bè quốc tế.

- Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2010).

- Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2010).

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ                    

(đã ký)                    

Nơi nhận:

- Ban TGTƯĐ (b/c);

- Các Ban: DVTU, TGTU (b/c)

- Như trên; 

- Nhà thiếu nhi Tỉnh;

- Lưu VP, Ban TG.

Hồ Văn Mừng           

we love nha trang