Công văn về việc đăng ký lịch Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ và các ban Tỉnh đoàn

490

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA           Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2012

                       ***            

            Số: 1208 CV-ĐTN

        “V/v đăng ký lịch Thường trực Tỉnh ủy

làm việc với Ban Thường vụ và các ban Tỉnh đoàn”

 

 

Kính gởi:    - Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

                 - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

 

          Nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà năm 2012 đạt hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đăng ký lịch làm việc, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể như sau:

          - Thời gian: Trong tháng 2/2012

- Địa điểm: Phòng họp Tỉnh ủy Khánh Hòa

          - Nội dung:

                   + Báo cáo chương trình công tác năm 2012

                   + Báo cáo công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp và chuẩn bị Đại hội Đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ X

                   + Xin ý kiến một số hoạt động lớn trong năm 2012

                   + Một số đề xuất, kiến nghị.

 

          - Có một số hoạt động liên quan đến kinh phí, tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kính đề nghị Tỉnh ủy mời thêm Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

          Vì phong trào tuổi trẻ Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, kính mong Thường trực Tỉnh ủy quan tâm sắp xếp thời gian làm việc với Ban Thường vụ và các ban Tỉnh đoàn./.

 

                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                             BÍ THƯ

Nơi nhận:  - Như trên;

- Lưu VP.

        (Đã ký)

                                                                                                   Hồ Văn Mừng

 

we love nha trangwe love nha trang