Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

112

“Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho tương lai của đất nước”, đó là chiến lược lâu dài mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện. Điều đó thể hiện qua những chương trình như: “Chiến lược phát triển thanh niên trong thời kỳ mới”; phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các Chỉ thị về việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên…

Nhằm thực hiện mục tiêu“Xây dựng thế hệ thanh niên Khánh Hòa có ước mơ hoài bão, giàu tình yêu quê hương, đất nước, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống văn hóa, có ý thức vì cộng đồng, có sức khỏe, tri thức, có kỹ năng lao động tập thể, có bản lĩnh trong hội nhập kinh tế quốc tế, là công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xung kích trên mọi mặt trận, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp” theo Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVI, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn và Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thành những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, Tỉnh đoàn chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, đặc biệt là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

images_2016_2016_hoi-thi-tuyen-truyen-vien-bao-ve-moi-truong-gioi-nam-2015_737d4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Hội thi “Tuyên truyền viên bảo vệ môi trường giỏi” năm 2015

 Xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã chủ động đưa các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình hoạt động hàng năm để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, bằng nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc chấp hành, tuân thủ đúng các qui định về pháp Nhà nước.

Hàng năm, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, Đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ an toàn giao thông, Câu lạc bộ trẻ phòng chống tệ nạn xã hội,Câu lạc bộ pháp luật… Nhằm tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động của tổ cộng tác “Định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên”, tăng cường các bài viết phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội giúp thanh thiếu niên có nhận thức và tư tưởng đúng đắn, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 572 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 29.850 đoàn viên, thanh thiếu niên, chủ yếu tập trung vào một số nội dung như: phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Biển Việt Nam; Luật Thanh niên; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật An toàn giao thông; Luật Lao động; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng chống ma túy… Các cấp bộ đoàn tích cực vận động đoàn viên thanh niên đặc biệt là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tích cực tham gia công tác tuần tra, kiểm soát, huấn luyện, tuyên truyền, vận động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh đã được các cấp bộ Đoàn chú trọng, quan tâm đúng mức, hình thức tổ chức phong phú, đa dạng góp phần nâng cáo nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên vẫn cần được tiếp tục quan tâm đây mạnh. Trong đó, một số yêu cầu cấp thiết đặt ra như: cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; mở các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đối với học sinh, sinh viên; tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư các đoàn xã, phường, thị trấn về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; đẩy mạnh xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên liên ngành để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.

Nguyễn Thành Hơn – Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 

we love nha trang