Góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

133

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 57/2018/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với Luật Thanh niên (sửa đổi).

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời để tập hợp ý kiến của đoàn viên thanh niên; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đồng chí cán bộ, đoàn viên, các bạn thanh niên tham gia đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Nội dung góp ý tập trung:

– Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù (bao gồm: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, thanh niên sau cải tạo, thanh niên di cư).

– Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên.

– Về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (vị trí, vai trò, trách nhiệm) đối với thanh niên và công tác thanh niên. Cơ chế phát huy Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

– Quản lý nhà nước về công tác thanh niên (nội dung, tổ chức bộ máy ở các cấp); trách nhiệm của các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

– Về tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên.

– Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

– Nguồn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên.

– Những vấn đề cụ thể khác nảy sinh từ thực tiễn tình hình thanh niên và công tác thanh niên của địa phương cần được nghiên cứu, đưa vào quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi).

Nội dung góp ý xin gửi về Tỉnh đoàn qua hộp thư Ban Tuyên giáo, địa chỉ: bantuyengiao@tinhdoankhanhhoa.org.vn, tiêu đề “Góp ý sửa đổi Luật Thanh niên”.

Gửi kèm Luật Thanh niên năm 2005 Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi./.