Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Góp ý Văn kiện Đại hội X Văn bản chỉ đạo Đại hội

Văn bản chỉ đạo Đại hội

Đề án tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                    BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                   Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm...

Đề án tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                    BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                   Khánh Hòa, ngày 17 tháng 11 năm...

Thông tri về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại...

  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                *                                                Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2011        Số :...

Thông tri về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại...

  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                *                                                Nha Trang, ngày 05 tháng 11 năm 2011        Số :...

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH KHÁNH HÒA * * *      Số: 62 -HD/ĐTN ...

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội...

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH KHÁNH HÒA * * *      Số: 62 -HD/ĐTN ...

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn...

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                              BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                             ...

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn...

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                              BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                             ...