Hiến pháp năm 2013

29

 

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Lời nói đầu

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương I: Chế độ chính trị

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương V: Quốc hội

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương VI: Chủ tịch nước

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương VII: Chính phủ

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương VIII: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương IX: Chính quyền địa phương

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/wp-content/uploads/2013/12/icon_02-1.jpg

Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

we love nha trang