Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội

117

I. TỔ CHỨC TIỀN THÂN CỦA HỘI LHTN VIỆT NAM:

Năm 1931 thành lập các tổ chức Thanh niên phụ thuộc như những bộ phận thanh niên trong các Nông Hội, công Hội, thanh niên tự vệ đội, đồng tử quân, Hội thể dục...

Từ năm 1936 - 1939 có các tổ chức Hội Thanh niên như: thanh niên khai trí, thanh niên tân tiến, thanh niên dân chủ, thanh niên văn hóa, Hội sinh viên...

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và thể thao (trước đó có bộ Thanh niên và thể thao). Người chỉ thị cho Nha Thanh niên và thể thao xúc tiến chuẩn bị thành lập tổng đoàn Thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp "kháng chiến và kiến quốc". Tháng 6/1946 Tổng Đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam là một tổ chức rộng rãi của mọi Thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ liên đoàn do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Ngay sau khi ra đời, liên đoàn Thanh niên Việt Nam tuyên bố ủng hộ và gia nhập mặt trận Việt Minh.

1) Liên đoàn Thanh niên Việt Nam

Liên đoàn Thanh niên Việt Nam được gia nhập vào Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới từ năm 1946 với tư cách là thành viên chính thức.

Ngày 7/7/1947 xứ ủy Nam Bộ đã lãnh đạo Hội nghị thành lập Liên đoàn Thanh niên Nam Bo. Mùa hè 1949, tại Hội nghị thanh vận toàn quốc đồng chí Hoàng Quốc Việt đã truyền đạt chỉ thị của Bác Hồ và tổng Bí thư Trường Chinh về việc củng cố và mở rộng tổ chức Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Tháng 2/1950 Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất được triệu tập tại căn cứ địa Việt Bắc với hơn 500 đại biểu từ mọi miền đất nước về dự.

Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp tập hợp, đoàn kết Thanh niên do anh Nguyễn Chí Thanh người thủ lĩnh đầy uy tín làm Chủ tịch.

2) Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam

Ngày 31/7/1955 Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được thành lập là thành viên tập thể của Liên đoàn TNVN.

3) Nhiều tổ chức thanh niên yêu nước khác như:

Đoàn TN cứu quốc Việt Nam, Hội Hướng Đạo Việt Nam, Hội sinh viên học sinh Việt Nam, ...

II. HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM VÀ CÁC LẦN ĐẠI HỘI:

1) Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ nhất

Để tổng kết công tác liên đoàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và hai năm thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương, khôi phục kinh tế, đồng thời mở rộng khối đại đoàn kết Thanh niên trong thời kỳ mới theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 08/10/1956 đến ngày 15/10/1956 Đại Hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ 2 đã được triệu tập tại thủ đô Hà Nội. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết, tập hợp thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do vùng mới giải phóng). Đại hội lần thứ 2 của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam quyết định thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam coi Đại hội này là Đại hội thứ nhất thành lập Hội. Đại hội vô cùng vinh dự và vui mừng đón Bác Hồ và các đồng chí Trường Chinh , Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác Hồ dạy : "Ngày nay Thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập. Chính vì là người chủ của tương lai cho nên Thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ giàu mạnh.."

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Trung ương Hội gồm 52 ủy viên do

bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch.

2) Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ hai

Tháng 12/1961 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội LHTN Việt Nam được triệu tập tại thủ đô Hà Nội. Mục tiêu mà Đại hội đề ra là đoàn kết chặt chẽ mọi tầng lớp Thanh niên, động viên và tổ chức thanh niên học tập, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ I" Đại hội vinh dự và vui mừng đón Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước ta đến thăm. Huấn thị tại Đại hội Bác Hồ dạy: "Bác rất yêu quý Thanh niên ......... vì Thanh niên là người xung phong trong các công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng CNXH"

Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương mới, giáo sư Phạm Huy Thông được bầu làm Chủ tịch Hội.

a) Thành lập Hội LHTN giải phóng miền Nam Việt Nam

Ngày 24/4/1962 tại căn cứ địa cách mạng Đại Hội thành lập Hội LHTN giải phóng miền Nam do Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng làm nòng cốt đã chính thức khai mạc. Anh Trần Bạch Đằng được bầu làm Chủ tịch Hội.

Từ đó hệ thống tổ chức cơ sở của Hội được phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các đô thị, Hội Liên hiệp Sinh viên giải phóng, Hội học sinh giải phóng, Hội LHTN giải phóng khu Sài Gòn- Gia Định lần lượt ra đời, các tổ chứcp Thanh niên như Đoàn Sinh viên phật tử, tổng đoàn Sinh viên, tổng đoàn Học sinh, đoàn học Sinh công tác xã hội ... Được Hội LHTN giải phóng cử cán bộ làm nòng cốt trong tổ chức và hoạt động.

b) Thống nhất mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên

Sau thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Tổ quốc thống nhất.

Trong 02 ngày 20 và 21/9/1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh hai đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN giải phóng Miền Nam Việt Nam quyết định thống nhất mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị thông qua điều lệ mới của Hội và cử Ủy ban TW Hội do giáo sư Lê Quang Vịnh làm chủ tịch Hội.

Ngày 28/9/1988, Hội nghị Ủy ban trung ương Hội LHTN Việt Nam họp tại Hà Nội đã tiến hành kiện toàn Ủy Ban trung ương Hội, Anh Hà Quan Dự Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đoàn (khóa V) được hiệp thương chọn cử làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội thay Giáo sư Lê Quang Vịnh nhận nhiệm vụ mới.

3) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ ba

Ngày 9/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội LHTN Việt Nam đã triệu tập tại Hà Nội. Đó là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu sự lớn mạnh trong quá trình xây dựng và phát triển của Hội. Tổng Bí thư Đỗ Mười đã huấn thị tại Đại hội. Tổng Bí thư nêu rõ: "Thanh niên có phát triển thì dân tộc mới trường tồn".

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ mới và bầu UB TW Hội do anh Hồ Đức Việt, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn làm chủ tịch.

4) Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư

Tại Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV từ ngày 13 đến 15/01/2000. Đã đánh dấu bước phát triển toàn diện của Hội LHTN Việt Nam trên phạm vi cả nước: 61/61 Tỉnh, Thành đã thành lập Uỷ ban Hội, mô hình tổ chức Hội phát triển đa dạng dưới các hình thức chi Hội, đội, nhóm, câu lạc bộ cho đối tượng, nghề nghiệp, sở thích, địa bàn dân cư, có 2.5 triệu Hội viên sinh hoạt 47.325 chi hội và gần 4 triệu Thanh niên tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

- Tổ chức Hội đã bước đầu thành lập đến Thanh niên học sinh khối lớp 9, Tổ chức Hội trong Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn nước ngoài; Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trực thuộc TW Hội LHTN Việt Nam đã phát triển đến 18 tỉnh, thành, Hội sinh viên đã thành lập tại 80 trường Đại học, Cao đẳng và 02 Hội sinh viên cấp thành phố và các nhà xây dựng trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật. Công tác đoàn kết tập hợp Thanh niên ở nước ngoài bước đầu có những phát triển mới. Thanh niên Việt Nam học tập làm việc ở Liên Bang Nga, Cộng hoà Séc, Ba Lan, Hungary, CHLB Đức, Pháp, Cu Ba, Mỹ, Ấn Độ, Úc Đại Lợi... đã có những hình thức tập hợp như Hội Sinh viên, Hội Thanh niên- Học sinh, Hội Doanh nghiệp, Hội người Việt... để đoàn kết giúp đỡ nhau và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp hướng về quê hương Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội đã bầu chị Trương Thị Mai Bí thư Trung ương Đoàn, đại biểu quốc hội, làm chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ IV.

Tại kỳ họp ủy ban trung ương Hội LHTNVN lần thứ 5 (khóa IV) ngày 15/02/2003 đã hiệp thương kiện toàn Ủy ban trung ương Hội, Đoàn chủ tịch và thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Hội, anh Hoàng Bình Quân, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức chủ tịch Hội LHTN Việt nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới.

5) Đại Hội đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ năm

Tại Đại Hội toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ V vào tháng 2/2005 đại hội đã bầu anh Nông Quốc Tuấn làm chủ tịch Hội. Đại Hội đã đề ra 5 cuộc vận động lớn:

- Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập

- Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo

- Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền tổ quốc.

- Thanh niên sống đẹp.

III. NHỮNG TÊN GỌI CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN QUA CÁC THỜI KỲ

- Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và thể thao

- Tháng 6/1946 Tổng Đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời sau đổi thành liên đoàn Thanh niên Việt Nam

- Ngày 7/7/1947 xứ ủy Nam Bộ đã lãnh đạo Hội nghị thành lập Liên đoàn Thanh niên Nam Bộ

- Ngày 31/7/1955 Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam được thành lập là thành viên tập thể của Liên đoàn TNVN

- Ngày 15/10/1956 Đại hội lần thứ 2 của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam quyết định thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

- Ngày 24/4/1962 thành lập Hội LHTN giải phóng miền Nam

- Ngày 21/9/1976 thống nhất lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam

IV. CÁC PHONG TRÀO LỚN CỦA HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

- Tổ chức các "đội sản xuất thanh niên"

- Phong trào "nam tiến"

- Vận động "Lao động kiến thiết Tổ quốc".

- Năm 1955 phong trào "Thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả chiến tranh"

- Năm 1956 phong trào "xóa mù chữ cho đồng bào"

- Năm 1964 phong trào "ba sẵn sàng"

- Năm 1965 phong trào "năm xung phong".

- Năm 1969 "Hát cho đồng bào tôi nghe"

- Tháng 9/1978, phong trào "Ba xung kích"

- Từ 1976 đến 1986: Phong trào "Ánh sáng văn hoá"

- Ngày 30/12/1990 Hội nghị uỷ ban Trung ương Hội đề ra 4 chương trình hành động là:

1. Tham gia phát triển kinh tế thông qua nghiên cứu ứng dụng tiến bộ sinh học, KHKT và tin học.

2. Đẩy mạnh hoạt động xã hội và bảo trợ tài năng trẻ.

3. Bảo vệ và phát triển văn hoá dân tộc

4. Xây dựng Hội theo hướng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu chính đáng của Thanh niên.

Các chương trình hành động được Hội LHTN VN đề ra từ năm 1996

1/ Chương trình lập thân, lập nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh

2/ Chương trình nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hoá thể thao.

3/ Chương trình bảo vệ Tổ quốc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

4/ Chương trình công tác xã hội và bảo vệ môi trường

5/ Chương trình hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới

Tại Đại hội IV đã đề ra mục tiêu tổng quát và 5 chương trình hành động:

1/ Học tập, sáng tạo vì sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

2/ Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh.

3/ Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

4/ Vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên

5/ Xây dựng nếp sống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Đại Hội toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ V vào tháng 2/2005 đã đề ra 5 cuộc vận động lớn :

- Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập

- Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo

- Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

- Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền tổ quốc.

- Thanh niên sống đẹp.

V. 10 PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Phong trào 1: Việt Nam tổ Quốc anh hùng

Phong trào 2: Vì vinh dự Hội - Tiến bước lên Đoàn

Phong trào 3: Nếp sống đẹp và cuộc vận động "xây dựng nếp sống văn minh, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc"

Phong trào 4: Hoạt động nhân đạo vì tình thương yêu con người và cuộc vận động "thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Phong trào 5: Đội ngũ chúng ta

Phong trào 6: Đoàn kết 03 lực lượng và cuộc vận động "vì chủ quyền tổ quốc, vì cuộc sống bình yên"

Phong trào 7: Tình bạn bốn phương

Phong trào 8 : Khỏe để lập nghiệp - giữ nước và cuộc vận động "giúp nhau lập thân lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh":

Phong trào 9: Học tập vì Tổ quốc XHCN và cuộc vận động: "Học tập sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp CNH - HĐH Đất nước"

Phong trào 10: Vui đời sống trại

VI. ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA QUA CÁC THỜI KỲ

1) Nhiệm kỳ I: 22/12/1987 - 01/ 7/1989

                         Đại Hội thành lập Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Phú Khánh

                         Chủ tịch: Anh Nguyễn Xuân Vương

                         Phó chủ tịch: Chị Trần Thị Thanh Mai

2) Từ năm 1989 - 1992

                         Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (lâm thời)

                         Chủ tịch: Anh Trịnh Công Ấn

                         Phó chủ tịch: Anh Lê Văn Cầu

                         Anh Trần Như Nguyện

                         Anh Lý Bá Lin

                         Anh Lê Mạnh Tiến

3)Nhiệm kỳ II: năm 1992 - 1994

                         Chủ tịch: Anh Trịnh Công Ấn

                         Anh Phan Thông

                         Phó chủ tịch: Anh Trần Như Nguyện

4)Nhiệm kỳ III: năm 1994 - 1999

                         Chủ tich: Anh Phan Thông

                         Phó chủ tịch: Anh Trần Như Nguyện

5)Nhiệm kỳ IV: năm 1999 - 2004

                         Chủ tịch: Anh Nguyễn Tấn Tuân

                         Anh Trần Mạnh Dũng

                         Phó chủ tịch: Anh Trần Như Nguyện

                         Chị Nguyễn Thị Kim Dung

                         Anh Mấu Thái Cư

6)Nhiệm kỳ V: năm 2004 - 2009

                         Chủ Tịch: Anh Trần Mạnh Dũng

                         Phó Chủ Tịch: Anh Võ Tấn Bình

                         Anh Trần Như Nguyện

                         Anh Phạm Duy Lộc

                         Anh Lê Tiến Anh 

we love nha trangwe love nha trang