Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

186

Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018); cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, nhằm giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Sáng ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 - Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho 200 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên là cán bộ chủ chốt thuộc Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn, ĐVTN đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI; những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung); trao đổi các chuyên đề công tác giáo dục, công tác tổ chức, xây dựng Đoàn và phong trào của Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; một số chương trình hành động của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 - “Rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

images 2018 05 dkccqt quan triet nghi quyet 1 1 2155f - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018images 2018 05 dkccqt quan triet nghi quyet 1 2 fee74 - Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

we love nha trang