Hướng dẫn khen thưởng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010

16

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA      Nha Trang, ngày 11 tháng 10 năm 2010

                     ***

             Số: 46 HD/TĐ

 

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010

-----------------------------------

Căn cứ Qui chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm Quyết định số 431 QĐ/ĐTN ngày 9/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa;

Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa hướng dẫn khen thưởng năm 2010, cụ thể như sau:

1/ Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và các loại huy hiệu khác thực hiện theo quyết định số 170 QĐ/TWĐ ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về ban hành quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. (Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa sẽ đề nghị trao tặng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2011)

2/ Bằng khen Trung ương Đoàn:

+ Khối các huyện, thị, thành phố:

- Cá nhân: Mỗi đơn vị 02 cá nhân

- Tập thể: Mỗi đơn vị 01 tập thể  (Riêng đơn vị Nha Trang, Ninh Hòa: 02 tập thể).

+ Khối các đơn vị trực thuộc:

- Cá nhân: Mỗi đơn vị 01 cá nhân

- Tập thể: Mỗi đơn vị 01 tập thể

3/ Giấy khen Tỉnh Đoàn:

+ Khối các huyện, thị, thành phố:

- Cá nhân: Mỗi đơn vị 03 cá nhân ( Riêng đơn vị Nha Trang : 04)

- Tập thể: Mỗi đơn vị 03 tập thể ( Riêng đơn vị Nha Trang : 04)

+ Khối các đơn vị trực thuộc:

- Cá nhân: Mỗi đơn vị 02 cá nhân (Riêng DN, DCĐ : 03 cá nhân)

- Tập thể: Mỗi đơn vị 02 tập thể

* Hồ sơ khen thưởng:

- Mỗi cá nhân, tập thể làm 02 bản báo cáo thành tích có xác nhận cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên.

- Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

- Tờ trình của BTV các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

- Riêng báo cáo thành tích kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và các loại huy hiệu khác làm theo mẫu gửi kèm.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, số 06 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang trước ngày 15/11/2010 để tổng hợp.

 

Nhận được văn bản hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện và gửi hồ sơ khen thưởng về Văn phòng Tỉnh đoàn đúng thời gian quy định./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ   

BÍ THƯ              

(Đã ký)               

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

  

Hồ Văn Mừng    

we love nha trangwe love nha trang