Hướng dẫn Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

2059

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA                 Khánh Hòa, ngày  tháng  3  năm 2012

                       ***

           Số: 71 HD/ĐTN

         

HƯỚNG DẪN

Quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh

của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cấp huyện, thị, thành đoàn

và đoàn trực thuộc

-------

 

Căn cứ Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010; để đảm bảo thực hiện thống nhất theo nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiện toàn, bổ sung nhân sự, công nhận các chức danh của Ban Chấp hành các Huyện, Thị, Thành đoàn, đoàn trực thuộc (sau đây gọi tắt là Ban chấp hành đoàn cấp huyện hoặc Huyện đoàn), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỆN TOÀN VÀ CÔNG NHẬN CHỨC DANH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC.

1. Quy trình

Bước 1: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn khi khuyết thì căn cứ vào Đề án Ban Chấp hành đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện (có thể thay đổi cơ cấu nhân sự khi cần thiết), kết quả quy hoạch các chức danh đã được cấp ủy phê duyệt để thảo luận, thống nhất lựa chọn nhân sự dự kiến giới thiệu bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và xây dựng Đề án kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến về chủ trương kiện toàn nhân sự.

Bước 2: Sau khi có ý kiến đồng ý về chủ trương kiện toàn nhân sự của cấp có thẩm quyền, Ban Thường vụ Huyện Đoàn triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành tiến hành các thủ tục rút tên và bầu bổ sung các chức danh theo quy định.

Bước 3: Kết thúc Hội nghị, khi có kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định, Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - kiểm tra) xem xét quyết định công nhận các chức danh.

Bước 4: Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định và trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Quyết định công nhận chức danh.

2. Thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận chức danh

- Công văn đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn của Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

- Trích biên bản Hội nghị Ban Chấp hành (phần nhân sự).

- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh.

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự đề nghị công nhận theo mẫu M1 đính kèm hoặc Dowload tại địa chỉ btctdkhanhhoa@gmail.com. Đối với nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ gửi thêm lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh tại thời điểm kiện toàn, có xác nhận của cơ quan chủ quản).

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỆN TOÀN VÀ CÔNG NHẬN CHỨC DANH BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN VÀ ĐOÀN TRỰC THUỘC

1. Quy trình

Bước 1: Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện khi khuyết các chức danh Bí thư, Phó Bí thư thì căn cứ vào Đề án Ban Chấp hành đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện (có thể thay đổi cơ cấu khi cần thiết), kết quả quy hoạch các chức danh đã được cấp ủy cùng cấp phê duyệt để thảo luận, thống nhất phương án và xin ý kiến cấp có thẩm quyền chủ trương kiện toàn.

Bước 2: Thực hiện quy trình công tác các bộ theo quy định, có thể theo các cách sau đây:

- Cách 1: Căn cứ giới thiệu của Ban Thường vụ cấp ủy về nhân sự bổ sung để thực hiện quy trình kiện toàn.

- Cách 2: Trên cơ sở phương án đã được phê duyệt tại bước 1, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy trình công tác cán bộ để giới thiệu nhân sự cụ thể đối với từng chức danh.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Chấp hành Huyện đoàn có thể lựa chọn nhân sự phù hợp để tham mưu nhân sự cụ thể trình cấp có thẩm quyền cho tiến hành quy trình.

Bước 3: Sau khi thống nhất nhân sự cụ thể, tham mưu cấp ủy cùng cấp có văn bản trao đổi về công tác cán bộ với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn để thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư (hồ sơ gửi theo mục 2.1 dưới đây).

Bước 4: Trên cơ sở ý kiến đồng ý bằng văn bản về chủ trương kiện toàn nhân sự của cấp ủy cùng cấp và Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành tiến hành các thủ tục rút tên và bầu bổ sung các chức danh theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Bước 5: Kết thúc Hội nghị, khi có kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định, Ban Thường vụ Huyện đoàn hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn) xem xét quyết định công nhận các chức danh (hồ sơ gửi theo mục 2.2 dưới đây).

Bước 6: Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quyết định công nhận chức danh theo quy định.

2. Thủ tục hồ sơ đề nghị kiện toàn và công nhận chức danh

2.1. Hồ sơ xin ý kiến kiện toàn, bổ sung nhân sự

- Văn bản của Ban Thường vụ huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc gửi Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trao đổi về công tác cán bộ để thống nhất chủ trương kiện toàn, bổ sung nhân sự của Đoàn cấp huyện.

- Văn bản điều động, phân công công tác của cấp ủy đối với nhân sự được luân chuyển (nếu có).

- Tờ trình về việc kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt của Ban Thường vụ Huyện đoàn.

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư (theo mẫu M1 đính kèm).

- Lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh mới nhất và có xác nhận của cơ quan chủ quản).

- Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan.

2.2. Hồ sơ đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn, bổ sung sau Hội nghị Ban Chấp hành

- Công văn đề nghị công nhận chức danh được kiện toàn bổ sung của Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Trích biên bản Hội nghị Ban Chấp hành (phần nhân sự).

- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN SAU KHI ĐẠI HỘI

Sau khi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, Ban Chấp hành Huyện đoàn cần hoàn thành các hồ sơ sau đây gửi Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn để trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn quyết định công nhận:

- Đề án xây dựng Ban Chấp hành Huyện đoàn đã được Đại hội thông qua.

- Công văn đề nghị công nhận Ban Chấp hành và các chức danh của Ban chấp hành Huyện đoàn.

- Biên bản Đại hội.

- Biên bản họp Ban Chấp hành huyện đoàn phiên thứ nhất.

- Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành và bầu các chức danh của Huyện đoàn.

- Danh sách trích ngang lý lịch của các Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn theo mẫu M1 đính kèm. Đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn gửi thêm lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (bản gốc có dán ảnh mới nhất và có xác nhận của cơ quan chủ quản).

- Đối với nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn gửi bản sao các bằng cấp và các chứng chỉ có liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn

- Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trong thời gian 7 ngày làm việc, Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn thẩm định và tham mưu với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xem xét quyết định công nhận chức danh.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn sẽ thông tin ngay cho huyện đoàn bổ sung hoặc thực hiện lại theo quy định.

2. Các Huyện, Thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc

- Hồ sơ xin ý kiến kiện toàn, bổ sung các chức danh chủ chốt của Huyện đoàn trình Ban thường vụ Tỉnh Đoàn trước 15 ngày dự kiến tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành.

- Hồ sơ đề nghị công nhận chức danh Ủy viên Ban Chấp hành gửi Ban thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh Đoàn) trong thời gian không quá 10 ngày sau khi có kết quả bầu cử.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung liên quan quy trình, thủ tục đề nghị kiện toàn và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, thị, Thành đoàn và đoàn trực thuộc tổng hợp và báo cáo Ban thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức - kiểm tra) để điều chỉnh hướng dẫn phù hợp.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh Đoàn;

- Các Huyện, Thị, Thành đoàn, đoàn trực thuộc;                                            

- Lưu Ban TC-KT

        

Hồ Văn Mừng

 

we love nha trang