Hướng dẫn Tổ chức góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương ( Khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

10

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA

***

Số:   05 HD/HSV 

 

Nha Trang, ngày 08  tháng 10 năm 2010 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương

( Khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

-------------

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2010-2011;

Căn cứ hướng dẫn số 160 HD/TWHSV ngày 16/9/2010 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam “về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương ( khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”;

Nhằm tạo diễn đàn cho hội viên, sinh viên tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa xây dựng hướng dẫn tổ chức góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; thông qua các hoạt động giúp sinh viên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, sinh viên.

2. Việc tổ chức góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, tạo môi trường để cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia góp ý và đề xuất các giải pháp, ý tưởng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời gian tới. Các nội dung góp ý nên lựa chọn phù hợp với cán bộ, hội viên, sinh viên và thực tế của địa phương, đơn vị.

3. Các hoạt động góp ý được tổ chức từ cơ sở, thiết thực, đa dạng hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn Thanh niên và sự chỉ đạo, tạo điều kiện của nhà trường.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN GÓP Ý:

Việc tổ chức cho cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng được tiến hành từ ngày 15/9 - 31/10/2010.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC GÓP Ý:

1. Nội dung thảo luận, góp ý:

- Có thể góp ý vào toàn bộ hoặc một số phần, một số vấn đề của dự thảo văn kiện nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương, ngành, đơn vị. Đối với cán bộ hội, hội viên, sinh viên nên tập trung vào các vấn đề về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội; chính sách cho thanh niên, sinh viên, công tác phát triển Đảng trong thanh niên, sinh viên…

- Nói rõ những nội dung đồng tình, những nội dung cần bổ sung, phát triển thêm và đề xuất hướng bổ sung , phát triển, liên hệ với địa phương, ngành, đơn vị, tập trung vào một số nội dung lớn sau:

a) Chủ đề Đại hội:

Là tiêu đề của báo cáo Chính trị “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại ”.

b) Dự thảo cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011):

Đánh giá quá trình cách mạng( những thắng lợi vĩ đại, những yếu kém, khó khăn thách thức, những bài học lớn), bối cảnh tình hình quốc tế; xác định thời kỳ quá độ lên CNXH; đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng và hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, mục tiêu tổng quát phải đạt được tới khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta; chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế; định hướng về phát triển trên các lĩnh vực; định hướng xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

c) Dự thảo Báo cáo Chính Trị:

- Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010, 20 năm thực hiện cương lĩnh 1991; định hướng tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường XHCN; dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2010-2015.

- Các định hướng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững; phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

- Các phương hướng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp toàn diện theo hướng CNH, HĐH gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn; phát triển các ngành dịch vụ, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn.

- Các vấn đề về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN; phát triển văn hóa; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; phát triển đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

- Những nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao chất lượng đảng viên, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và công tác cán bộ…

d) Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2010-2020):

- Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, thời cơ và thách thức; 5 quan điểm phát triển; mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các đột phá chiến lược; 12 định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng; 4 nội dung nâng cao hiêu quả, hiệu lực quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược; những giải pháp để tổ hức thực hiện chiến lược…

2. Hình thức góp ý:

- Hội Sinh viên các trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, hội nghị và góp ý qua mạng. Lựa chọn đăng trên bản tin, tờ tin hoặc trên sóng phát thanh của trường những đóng góp có giá trị của các chi hội, cán bộ, hội viên, sinh viên.

- Hội Sinh viên cấp tỉnh lựa chọn một số trường hợp trọng điểm chỉ đạo tổ chức điểm và tổ chức Hội nghị giảng viên trẻ và sinh viên góp ý kiến các dự thảo văn kiện.

- Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan: Tổ chức các diễn đàn đóng góp ý kiến xây dựng đất  nước và đề xuất các kiến nghị về chính sách đối với học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

3. Tài  liệu nghiên cứu góp ý:

- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020).

- Các tài liệu trên có thể lấy trực tiếp trên các Báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính Phủ, Việt Nam Net, VnExpress… đăng toàn bộ các dự thảo văn kiện vào ngày 15/9/2010.

4. Việc tổng hợp ý kiến:

- Hội Sinh viên các trường tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên, sinh viên báo cáo Đảng ủy trường và Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp.

- Hội sinh viên các tỉnh, thành phố tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ sở Hội trực thuộc gửi về văn phòng Trung ương Hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa:

- Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp bộ Hội và hội viên, sinh viên.

- Tổ chức Hội nghị giảng viên trẻ và sinh viên tham gia góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng:

- Xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Hội, chi hội trực thuộc tổ chức triển khai tốt hoạt động góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tham gia góp ý kiến Văn Kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Tổng hợp các ý kiến và báo cáo các cấp.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thường trực Ban Thư ký Hội Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cấp Hội Sinh viên tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu trong hướng dẫn. Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý gửi trước ngày 28/10/2010. Địa chỉ: Văn Phòng Hội Sinh viên Tỉnh Khánh Hòa, 06 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang; ĐT: 058.3.822.454. Địa chỉ email: ngochaitd@gmail.com

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ Sở GD&ĐT;

- Hội SV các trường ĐH, CĐ.

- VP HSV;

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

     Lê Trung Hưng

we love nha trang