Huy động tiền gửi và đổi sổ tiết kiệm

24
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA
-----------
Số:  287/CV-TĐ
"Về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo và đổi Sổ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội"
Nha Trang, ngày 24 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:   Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn

Thực hiện Văn bản số 1202/UBND ngày 17/3/2009 của UBND Tỉnh Khánh Hòa "Về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo và đổi Sổ vay vốn NHCSXH" .
Ban thường vụ tỉnh Đoàn Khánh Hoà đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn triển khai cho các cơ sở Đoàn như sau:

1. Về huy động tiền gửi của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.
 Mục đích của việc huy động tiền gửi của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm từng bước tạo cho người nghèo có ý thức để dành tiền tiết kiệm để tạo vốn tự có và quen dần với hoạt động tính dụng; đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn để mở rộng cho vay trên địa bàn, góp phần giảm nghèo tại địa phương.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo gửi tiền tiết kiệm đồng thời ngăn chặn tình trạng Tổ trưởng Tổ vay vốn xâm tiêu tiền tiết kiệm của tổ viên, yêu cầu các cơ sở Đoàn tổ chức nhận ủy thác triển khai thực hiện những nội dung sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến dưới nhiều hình thức (Đài truyền thanh tiếp hình, sinh hoạt lồng ghép với công tác Đoàn...), phổ biến, triển khai sâu, rộng những qui mô của Ngân hàng CSXH về tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm đến tất cả các thành viên vay vốn;
- Lựa chọn những Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) có uy tín để thực hiện việc huy động tiết kiệm theo hướng dẫn của NHCSXH;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền gửi tiết kiệm của Ban quản lý Tổ TK&VV; Phối hợp với Ngân hàng CSXH cùng cấp xử lý những trường hợp Ban quản lý cố tình xâm tiêu tiền tiết kiệm của tổ viên.

2./ Về phát hành Sổ vay vốn:
Mục đích của việc phát hành Sổ vay vốn là nhằm thay thế các loại giấy nhận nợ của nhiều chương trình tín dụng khác nhau như Sổ tiết kiệm và vay vốn hộ nghèo; Hợp đồng tín dụng và Khế ước nhận nợ.
Để việc đổi Sổ vay vốn đạt kết quả tốt, yêu cầu các cơ sở Đoàn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng cấp tích cực triển khai và hoàn thành đúng thời gian mà Ngân hàng CSXH đề ra.

3/ Các huyện, thị thành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện củng cố tổ vay vốn theo đúng qui định; tổ theo địa bàn dân cư (tổ dân phố, thôn), một hộ gia đình vay vốn nhiều chương trình tín dụng nhưng phải ở trong cùng một tổ vay vốn trước khi tiến hành đổi Sổ, lựa chọn ban quản lý Tổ có tâm huyết với người nghèo, biết quản lý và ghi chép sổ sách rõ ràng. Đối với các Thanh niên, hộ gia đình vay vốn chuyển sang địa phương khác sinh sống, các cơ sở Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng cấp và địa phương nơi người vay cư trú mới để chuyển giao dư nợ và tạo điều kiện cho người vay được tiếp tục vay vốn.
- Cung cấp cho Ngân hàng CSXH cùng cấp danh sách những tổ tiết kiệm và vay vốn có uy tín để triển khai thực hiện việc huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc đổi Sổ vay vốn và huy động tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH, yêu cầu các huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP, Ban TN-CN-NT và ĐT

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quỳnh Nga

we love nha trangwe love nha trang