Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 2010

60

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 BCH TỈNH KHÁNH HÒA                    Nha Trang, ngày 07 tháng 10 năm 2010

             ***

    Số:   155 KH/TĐ

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 

-----

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào TTN năm 2010 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hòa;

Nhằm đánh giá đúng thực chất, toàn diện công tác Đoàn-Hội và phong trào TTN năm 2010. Đồng thời giúp cho Ban thường vụ tỉnh Đoàn và các Khối thi đua có cơ sở đánh giá, xếp loại thi đua các đơn vị năm 2010. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hoà xây kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn-Hội và phong trào TTN năm 2010 đối với các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

- Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn trong các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên thanh thiếu niên.

- Thông qua việc kiểm tra phát hiện nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và hướng khắc phục những tồn tại trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

- Kiểm tra phải bảo đảm khách quan, không hình thức, đảm bảo rõ về nội dung và đối tượng.

- Tăng cường sự chủ động , thường xuyên kiểm tra, nắm bắt cơ sở đối với các Ban, bộ phận Tỉnh Đoàn; đồng thời đề cao công tác kiểm tra, đánh giá của Ban chấp hành, Ban Thường vụ cấp dưới.

 

II. Nội dung kiểm tra.

-  Kiểm tra toàn diện công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010; kết quả triển khai thực hiện chủ đề công tác năm “công trình thanh niên”.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 73/KH-TĐ ngày 29/5/2009 của BCH tỉnh Đoàn về thực hiện chương trình hành động số 25 của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

- Kiểm tra việc triển khai tổ chức, thực hiện chương trình công tác năm 2010, các chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đoàn.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, Điều lệ Đoàn và việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TWĐTN của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn.

- Kiểm tra việc tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTNVN toàn quốc lần thứ VI.

- Công tác đoàn viên, hội viên; đoàn vụ, hội vụ; đoàn phí, hội phí.

- Các tiêu chí thi đua của khối.

 

III. Nội dung chuẩn bị.

1- Đối với cơ sở:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 - định hướng công tác năm 2011( kèm theo phụ lục số liệu).

- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010- định hướng công tác năm 2011( kèm theo phụ lục số liệu).

- Toàn bộ hồ sơ sổ sách của Đoàn cơ sở và Ủy ban Hội; Sổ Chi Đoàn của các Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở đó.

- Các nội dung cần báo cáo theo nội dung yêu cầu.

*Lưu ý:

- Đối tượng kiểm tra: đối với các huyện, thị, thành Đoàn thì chọn 01 Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn mà năm 2009 chưa kiểm tra; Đối với Đoàn trực thuộc thì chọn 01Chi Đoàn cơ sở  hoặc Đoàn cơ sở mà năm 2009 chưa kiểm tra.

- Địa điểm kiểm tra: tại cơ sở Đoàn được chọn.

 

2- Đối với cấp huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc :

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 và định hướng công tác năm 2011( kèm theo phụ lục số liệu).

- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010- định hướng công tác năm 2011( kèm theo phụ lục số liệu).

- Báo cáo kết quả thực hiện “công trình thanh niên” năm 2010( kèm theo phụ lục số liệu).

- Báo cáo việc thực hiện kế hoạch số 73/KH-TĐ ngày 29/5/2009 của BCH tỉnh Đoàn.

- Bản tự chấm điểm công tác Đoàn và công tác Hội theo nội dung đăng ký từ đầu năm, ước thực hiện tới thời điểm kiểm tra (riêng bản tự chấm điểm gởi về tỉnh Đoàn trước 20/10/2010).

- Toàn bộ hồ sơ, sổ sách Đoàn-Hội.

- Sổ họp Ban chấp hành và Sổ họp Ủy ban Hội của các cơ sở Đoàn-Hội trực thuộc.

- Các nội dung cần báo cáo theo nội dung yêu cầu.

* Lưu ý: đối với các báo cáo cần gởi đầy đủ cho thành phần tham dự kiểm tra.

IV. Thời gian:

Buổi sáng : 8h00 - 11h00: Kiểm tra 1 cơ sở (riêng Khánh Sơn bắt đầu lúc 8h30).

Buổi chiều: 14h00 - 17h00 : Làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

 

* Khối huyện, thị, thành Đoàn:

- Ngày 26/10/2010 : Huyện Đoàn Ninh Hòa

- Ngày 27/10/2010 : Huyện Đoàn Khánh Sơn

- Ngày 28/10/2010 : Huyện Đoàn Diên Khánh

- Ngày 29/10/2010 : Huyện Đoàn Vạn Ninh

- Ngày 02/11/2010 : Thành Đoàn Nha Trang

- Ngày 03/11/2010 : Thị Đoàn Cam Ranh

- Ngày 04/11/2010 : Huyện Đoàn Khánh Vĩnh

- Ngày 05/11/2010 : Huyện Đoàn Cam Lâm

 

 

* Khối các Đoàn trực thuộc:

- Ngày 26/10/2010 : Đoàn Công An Tỉnh.

- Ngày 27/10/2010 : Đoàn Quân sự Tỉnh.

- Ngày 28/10/2010 : Đoàn Biên phòng Tỉnh.

- Ngày 08/11/2010 : Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh.

- Ngày 09/11/2010 : Đoàn khối Doanh nghiệp Tỉnh.

V. Thành phần kiểm tra.

* Đoàn kiểm tra  khối huyện, thị, thành Đoàn (Đoàn 1)

1) Đ/c Hồ Văn Mừng - Bí thư Tỉnh Đoàn                        - Trưởng đoàn

2) Đ/c Nguyễn Trọng Trung - Chánh văn phòng               -  Phó đoàn

3) Đ/c Ca Tông Thị Mến - BT huyện Đoàn Khánh Vĩnh   - Phó đoàn

4) Đ/c Nguyễn Văn Nhuận - Trưởng ban TTN-TH           - Thành viên

5) Đ/c Huỳnh Phương Minh - Trưởng ban Tuyên giáo      - Thành viên

6) Đ/c Võ Thị Duyên - Chuyên viên Văn phòng                 - Thư ký

7) Đ/c  Trần Lê Uyên - Chuyên viên ban TC-KT               - Thành viên

8) Đ/c Trần Việt Sỹ Quốc  - CB ban ĐKTH-TN              - Thành viên

9) Đ/c Phạm Ngọc Xuyên - CB ban ĐKTH-TN               - Thành viên

10) Mời mỗi đơn vị 01 đ/c thường trực huyện, thị, thành    - Thành viên

Đoàn tham gia xuyên suốt trong thời gian kiểm tra.

 

* Đoàn kiểm tra khối trực thuộc (Đoàn 2)

1) Đ/c Nguyễn Quỳnh Nga - Phó bí thư Tỉnh Đoàn                   - Trưởng đoàn

2) Đ/c Lê Thị Hoa - Phó ban Tổ chức - kiểm tra              - Phó đoàn

3) Đ/c Mẫu Tuyên Ngôn - Trợ lý TN BCHQS tỉnh           - Phó đoàn

4) Đ/c Trần Đại Dương - Trưởng ban TNCN-NT-ĐT       - Thành viên

5) Đ/c Trương Ngọc Hưng - Phó ban ĐKTH-TN             - Thành viên

6) Đ/c Đoàn Thị Mỹ Thuận - C.viên Ban Tuyên giáo        - Thành viên

7) Đ/c Trương Tấn Hùng - Chuyên viên ban TTN-TH      - Thành viên

8) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chuyên viên VP            - Thư ký

9) Mời mỗi đơn vị 01 đ/c lãnh đạo Đoàn tham gia xuyên   - Thành viên

suốt trong thời gian kiểm tra.

* Thành phần dự kiểm tra cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Ban Thường vụ và cán bộ cơ quan chuyên trách.

- Mời Thường trực huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy đơn vị.

- Mời Lãnh đạo Ban Dân vận (đối với các huyện, thị, thành Đoàn).

* Thành phần dự kiểm tra cấp cơ sở :

- Ban chấp hành cơ sở Đoàn.

- Mời lãnh đạo cấp ủy địa phương, đơn vị.

- Mời trưởng khối vận địa phương (đối với các huyện, thị, thành Đoàn).

 

* Lưu ý:

- Các đơn vị không có lãnh đạo cấp ủy Đảng dự và không đảm bảo thành phần yêu cầu thì Đoàn kiểm tra sẽ không đánh giá kết quả của đơn vị đó.

- Các đồng chí trong đoàn kiểm tra phải tham gia xuyên suốt tất cả các buổi kiểm tra để đánh giá đúng thực chất hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN của các đơn vị.

- Do yêu cầu công tác đột xuất vị trí trưởng đoàn là thường trực Tỉnh Đoàn có thể thay đổi.

Nhận được kế hoạch này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng và chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu, mọi chi tiết liên hệ về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua Ban Tổ chức - Kiểm tra, Điện thoại: 058.3818.012 (gặp đồng chí Hoa, phó ban TCKT)./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ            

(đã ký)            

 

 

Nơi nhận:

- Ban tổ chức TW Đoàn;

- Ban KT TW Đoàn;                                                                                     Hồ Văn Mừng

- Ban dân vận TU;

- Thường trực Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối;

- Đảng ủy BCHQS tỉnh, BCHBĐBP tỉnh, Công an tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Thành viên đoàn kiểm tra.

- Lưu VP, TC-KT

we love nha trang