Kế hoạch Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên năm 2012

275

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 BCH TỈNH KHÁNH HÒA                Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2012

            ***

    Số:   18 KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên năm 2012

--------------------

 

- Căn cứ kế hoạch số 3587/KH-ĐA 103 ngày 02/07/2012 của Ban Điều hành Đề án 103 tỉnh Khánh Hòa về việc “ Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2012-2015”.

- Nhằm nâng cao kiến thức về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại các Huyện, Thị xã, Thành phố của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai 02 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên năm 2012 như sau:

I. Mục đích -Ý nghĩa:

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí và vai trò của chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống tại đơn vị, địa phương.

2. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về khoa học và công nghệ, năng động, thích nghi với nền kinh tế thị trường.

3. Góp phần đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn.

II. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: 01 buổi /lớp(sáng thứ 6 ngày 30 /11/2012 tại Ninh Hòa, Chiều 30/11/2012 tại Vạn Ninh )

2. Địa điểm: Thị xã Ninh Hòa và Huyện Vạn Ninh

III. Thành phần:

1. Đại biểu mời:

- Thường trực Tỉnh Đoàn

- Các Phòng, ban liên quan

- Báo cáo viên chuyên ngành  

2. Số lượng triệu tập: 60 ĐVTN /lớp/đơn vị

IV. Nội dung:

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi, công nghệ mới... phù hợp và hiệu quả kinh tế cao tại địa phương, đơn vị.

- Giới thiệu các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, các mô hình mới phù hợp với điều kiện thời tiết tại các đơn vị và có sản lượng cao.

V. Kinh phí:

 

Băng rôn: 02cái x 250.000đ/cái

         500.000đ

Nước uống: 5.000/người x 60 người

         300.000đ

Nước uống giảng viên:

           40.000đ

Giảng viên: 02người x200.000đ/buổi/người

         400.000đ

In tài liệu: 60bộ x 20.000đ/bộ

     1.200.000đ

Hội trường và âm thanh, ánh sáng

       4.000.000đ

In Market

       1.500.000đ

Hỗ trợ xăng xe: 50.000đ/người x 60 người

       3.000.000đ

                               Cộng

     10.940.000đ

                                                  (Mười triệu chín trăm bốn chục ngàn đồng )

 

 

Để tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật năm 2012 đạt kết quả cao. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Hòa và Huyện đoàn Vạn Ninh triển khai thực hiện và gửi kế hoạch trước ngày 27/11/2012, quyết toán theo các hạn mục sau khi kết thúc chương trình trước ngày 10/12/2012 về Tỉnh đoàn qua Ban TNCNNT&ĐT địa chỉ:

Số 06 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT 3820.111 hoặc đ/c Trường(0983.108.735 - 01249561455)

Email: bantncnntdt@tinhdoankhanhhoa.org.vn.                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ     

(đã ký)        

Nơi nhận:

- Thị đoàn Ninh Hòa,

Huyện đoàn Vạn Ninh (t/h);

- Lưu VP, Ban TNCNNT&ĐT.

 

 

Nguyễn Trọng Trung

we love nha trang