Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

14

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA            Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2010
                        ***
             Số: 145/KH-TĐ

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 - 26/3/2011)
-------------

Thực hiện kế hoạch số 179KH/TWĐTN ngày 17/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011); thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, chào mừng 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.

3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, đồng loạt từ cơ sở, tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên; gắn với các đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục với chủ đề: “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

1.1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn và diễn đàn thanh niên với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Nội dung: tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay…

- Hình thức: cấp chi đoàn và Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử; cấp tỉnh và cấp huyện Đoàn tổ chức diễn đàn thanh niên. Lồng ghép sinh hoạt đoàn, diễn đàn thanh niên với gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn, xem phim tư liệu “Bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam”…

- Thời gian: triển khai đầu năm 2011 đến hết năm.

1.2. Tổ chức Hội thi đội tuyên truyền thanh niên tìm hiểu về 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nội dung: tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên góp ý xây dựng, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Hình thức: Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi đội tuyên truyền thanh niên tìm hiểu về 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Hội thi diễn ra trong năm 2011.

1.3. Mở diễn đàn trên trang web và Bản tin thanh niên của tỉnh Đoàn với chủ đề “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”.

- Nội dung: là diễn đàn để các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ôn lại kỷ niệm về thời tuổi trẻ, góp phần giáo dục, động viên khích lệ thế hệ trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

- Hình thức:

+ Tỉnh Đoàn: Mở chuyên mục diễn đàn trên trang web và Bản tin thanh niên của Tỉnh Đoàn.

+ Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: tuyên truyền, vận động các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên đã trưởng thành Đoàn tham gia viết bài đăng trên các chuyên mục của các báo nêu trên.

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 01 đến tháng 3/2011.

1.4. Tổ chức các chương trình “Hành trình giáo dục truyền thống”.  

- Nội dung: thông qua các “Hành trình giáo dục truyền thống” để tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, từ đó giáo dục lý tưởng, phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Hình thức: Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: Xây dựng kế hoạch và tổ chức đi thăm các căn cứ địa cách mạng, địa danh lịch sử trên địa bàn của địa phương, đơn vị mình trong đoàn viên thanh niên.

- Thời gian: Thực  hiện từ tháng 01 đến tháng 3/2011

1.5. Tổ chức chương trình giáo dục ý thức công dân, chủ đề “Khi tôi 18”.

- Nội dung: Tổ chức gặp mặt thanh niên đến tuổi 18, ghi nhận những kết quả đạt được, giáo dục nâng cao nhận thức của người công dân trẻ khi đến tuổi trưởng thành, có ý thức vươn lên trong lập thân, lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; kết hợp triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Hình thức:

+ Tỉnh Đoàn: Triển khai chương trình “Khi tôi 18”. (Có hướng dẫn cụ thể sau)

+ Cấp huyện và trực thuộc: hướng dẫn các cơ sở Đoàn kết hợp với các đoàn thể, trường học và gia đình có hình thức sáng tạo, phù hợp để tổ chức buổi lễ trang trọng cho đoàn viên, thanh niên đến tuổi 18; chú trọng lồng ghép với các nội dung giáo dục pháp luật, ý thức lập thân, lập nghiệp và thắp sáng ước mơ, hoài bão của thanh niên.

- Thời gian: Thực hiện khi có văn bản hướng dẫn chính thức.

2. Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng:

Căn cứ nội dung phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

2.1. Các cấp bộ Đoàn quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của thanh niên:

- Tỉnh Đoàn làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh về vay vốn của thanh niên. Phối hợp với các ngành có liên quan về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Khởi công xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề thanh niên.

- Các huyện, thị, thành Đoàn mỗi đơn vị ưu tiên nhiệm vụ hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với Ngân hàng chính sách địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong việc lập dự án vay vốn của thanh niên. Phối hợp với các ngành có liên quan giới thiệu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

2.2. Thực hiện các phong trào hành động cách mạng:

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc: tổ chức nhiều đợt thi đua xung kích thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị. Triển khai, nhân rộng các mô hình của phong trào “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức.

- Chi đoàn và Đoàn cơ sở: xung kích, tiên phong tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng xuất lao động… ở địa phương, đơn vị.

3. Triển khai các công trình thanh niên:

- Tỉnh Đoàn: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 3 công trình thanh niên

+ Nhà nhân ái. (phấn đấu xây dựng 50 căn nhà)

+ Gắn bảng tiểu sử của nhân vật lịch sử mà con đường mang tên. (các tuyến đường chính trong thành phố Nha Trang)

+ Phần mềm quản lý đoàn viên.

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc:

+ Thực hiện công trình thanh niên mang tên nhà nhân ái theo sự phân bổ chỉ tiêu của Tỉnh

+ Gắn bảng tiểu sử của nhân vật lịch sử mà con đường mang tên. (Các tuyến đường chính của địa phương)

- Mỗi chi đoàn thực hiện 1 phần việc thanh niên. Mỗi Đoàn cơ sở xây dựng 1 công trình thanh niên. Mỗi huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng một công trình thanh niên có ý nghĩa, giá trị lớn về mặt kinh tế, xã hội.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức “ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ở các cấp.

- Tham mưu triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên của các địa phương, đơn vị. Tham mưu củng cố, thành lập hội đồng tư vấn công tác thanh niên các tỉnh, thành phố. Đề xuất với các cấp ủy, chính quyền địa phương tạo cơ chế, chính sách phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH ĐOÀN TRONG THÁNG 3/2011:

1. Tổ chức lễ mittinh kỷ niệm 80 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)

2. Tổ chức Hội trại truyền thống (20-26/3)

3. Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ toàn tỉnh. (20-26/3)

4. Tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng nhân dịp Đoàn ta 80 năm cống hiến và trưởng thành. (20-26/3)

5. Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (20-26/3)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tỉnh Đoàn

- Phân công nhiệm vụ các ban, bộ phận; cử các đoàn công tác đi cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh: Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động do Trung ương Đoàn tổ chức.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương. Báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức.

- Thường xuyên thông tin báo cáo về Tỉnh Đoàn qua báo cáo hàng tháng và báo cáo tổng kết hoạt động.

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ                  

(Đã ký)                  

                           
Nơi nhận: 
- Ban bí thư Trung ương Đoàn;
- Ban TGTWĐ, VPTWĐ;
- TT Tỉnh Ủy, TT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh Ủy, VP UBND tỉnh;

- Ban TGTU, DVTU;                                                                                          Hồ Văn Mừng

- Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy tương đương;
- UV Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn;
- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Các ban, bộ phận Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, Ban TG.

we love nha trangwe love nha trang