Khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp

60
Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp.
Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp.

Đây là một trong những nội dung trong chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2022 vừa được ký kết vào chiều 26-10.

Theo đó, giai đoạn 2018 – 2022, Ban Dân tộc và Tỉnh đoàn Khánh Hòa sẽ phối hợp thực hiện các công tác như: Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương; xây dựng và phát triển các làng thanh niên lập nghiệp, câu lạc bộ trang trại trẻ, doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã thanh niên ở vùng DTTS và miền núi; khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh niên DTTS khởi nghiệp; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù về học tập, hướng nghiệp, việc làm, vui chơi, giải trí, giữ gìn bản sắc văn hóa… cho thanh, thiếu nhi DTTS; tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ tham gia đầu tư phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi; nhân rộng mô hình thanh niên DTTS làm kinh tế giỏi…

Ngoài ra, thời gian tới, 2 bên còn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng DTTS và miền núi để nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đối với công tác dân tộc; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi DTTS có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng DTTS và miền núi.

KhanhHoa.gov.vn