Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ Kỹ năng Kỹ năng soạn thảo văn bản

Kỹ năng soạn thảo văn bản

Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng

Công văn phúc đáp: - Mở đầu: trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về vấn đề…...

Kỹ năng viết tờ trình

1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết...

Cách viết thông báo

1. Xây dựng bố cục thông báo: Bản thông báo cần có các yếu tố: - Quốc hiệu và tiêu ngữ. - Địa...

Phương pháp viết một bản báo cáo

Công tác chuẩn bị: - Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo...

Những yêu cầu khi soạn thảo một bản báo cáo

Phải bảo đảm trung thực, chính xác: - Phản ánh đúng sự thật khách quan, nêu đúng ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi,...

Cách viết biên bản

1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết...

Kỹ năng viết tờ trình

1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình: a) Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết...