NINH HÒA: Hội nghị báo cáo viên Thị Đoàn quý II và Quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII năm 2018

141
Hội nghị báo cáo viên Thị Đoàn quý II

Sáng 19-7-2018, Thị Đoàn Ninh Hòa tổ chức Hội nghị báo cáo viên Thị Đoàn quý II và quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII năm 2018 cho 46 cán bộ Đoàn chủ chốt của các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thị Đoàn đã báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông tin cho cán bộ Đoàn cơ sở nắm rõ âm mưu các tổ chức phản động có thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó có biện pháp tuyên truyền đoàn viên, thanh niên nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch. Qua đó, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội cho thanh niên trong việc đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, phản ánh đúng bản chất vấn đề để tạo dư luận tích cực trong thế hệ trẻ.

Thanh Mỹ

we love nha trangwe love nha trang