QĐ bổ nhiệm đ/c Huỳnh Phương Minh

9

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    

   BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                                        Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2010

               ***

      Số :  586  QĐ/TĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

------

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ;

- Căn cứ Quy định số 551/QĐ-TU ngày 06/8/2008 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc phân cấp quản lý cán bộ ;

- Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 3820 -CV/TCTU ngày 23 tháng 9 năm 2010 về việc bổ nhiệm chức vụ CBCC;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn ;

- Xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ ;

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1:  Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Phương Minh - Phó ban Tuyên giáo giữ  chức

vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Khánh Hoà, kể từ ngày 01 tháng 10

năm 2010.

 

Điều 2:  Ban Tổ chức - kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn có  trách  nhiệm  giải quyết

các quyền lợi, chế độ (nếu có) cho đ/c Huỳnh Phương Minh.

 

Điều 3:  Ban Tổ chức - kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn, các ban, bộ phận có liên

quan và đồng chí Huỳnh Phương Minh căn cứ quyết định thi hành ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ           

(đã ký)           

Nơi nhận :

- BTC Tỉnh ủy (báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu VP, TCKT.  

 Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang