QĐ bổ nhiệm đ/c Lê Quang Phương

7

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    

   BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                                     Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2010

              ***

   Số :  587  QĐ/TĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

—–

 

– Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ;

– Căn cứ Quy định số 551/QĐ-TU ngày 06/8/2008 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc phân cấp quản lý cán bộ ;

– Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 3820 -CV/TCTU ngày 23 tháng 9 năm 2010 về việc bổ nhiệm chức vụ CBCC;

– Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn ;

– Xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ ;

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1:   Bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Phương, Phó ban Tổ chức – kiểm tra giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức – kiểm tra Tỉnh Đoàn Khánh Hoà, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

 

Điều 2:   Ban Tổ chức – kiểm tra,Văn phòng Tỉnh Đoàn có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi , chế độ ( nếu có) cho đ/c Lê Quang Phương. 

 

Điều 3:   Ban Tổ chức – kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn, các ban, bộ phận có liên

quan và đồng chí Lê Quang Phương căn cứ quyết định thi hành ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ           

(đã ký)           

Nơi nhận :

– BTC Tỉnh ủy (báo cáo);

– Như điều 3;

– Lưu VP, TCKT.

Hồ Văn Mừng

we love nha trang