QĐ bổ nhiệm đ/c Lê Thị Hoa

7

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  

   BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                         Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2010

             ***

    Số : 585  QĐ/TĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

—–

 

– Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Căn cứ Quy định số 551/QĐ-TU ngày 06/8/2008 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc phân cấp quản lý cán bộ;

– Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 3820 -CV/TCTU ngày 23 tháng 9 năm 2010 về việc bổ nhiệm chức vụ CBCC;

– Theo đề nghị của Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn;

– Xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ;

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:   Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hoa, cán  bộ Ban Tổ chức – kiểm tra giữ chức vụ Phó ban Tổ chức – kiểm tra Tỉnh Đoàn Khánh Hoà kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

 

Điều 2 :  Ban Tổ chức – kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn  có trách  nhiệm giải  quyết

các quyền lợi, chế độ ( nếu có) cho đồng chí Lê Thị Hoa. 

 

Điều 3 : Ban Tổ chức – kiểm tra, Văn  phòng Tỉnh  Đoàn, các ban, bộ  phận  có  liên

quan và đồng chí Lê Thị Hoa căn cứ quyết định thi hành ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ          

 (đã ký)          

Nơi nhận :

– BTC Tỉnh ủy (báo cáo);

– Như điều 3;

– Lưu VP, TCKT.

Hồ Văn Mừng

we love nha trang