QĐ bổ nhiệm đ/c Nguyễn Trọng Trung

12

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   BCH TỈNH KHÁNH HOÀ      Nha Trang, ngày 01 tháng 10 năm 2010

                  ***

         Số : 584 QĐ/TĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

-----

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ;

- Căn cứ Quy định số 551/QĐ-TU ngày 06/8/2008 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc phân cấp quản lý cán bộ ;

- Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 3820 -CV/TCTU ngày 23 tháng 9 năm 2010 về việc bổ nhiệm chức vụ CBCC;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn ;

- Xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ ;

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Trung - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Chánh văn phòng kiêm Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

Điều 2: Ban Tổ chức - kiểm tra,Văn phòng Tỉnh Đoàn có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi, chế độ (nếu có) cho đồng chí Nguyễn Trọng Trung.

Điều 3: Ban Tổ chức - kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn, BCH Đoàn khối Doanh nghiệp, các ban, bộ phận liên quan và đ/c Nguyễn Trọng Trung căn cứ quyết định thi hành./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ                

(đã ký)                

Nơi nhận :

  - BTC Tỉnh ủy (báo cáo);

  - Như điều 3;

  - Lưu VP, TCKT.

    Hồ Văn Mừng     

we love nha trang