QĐ bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Nhuận

18

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH              

  BCH TỈNH KHÁNH HOÀ                                Nha Trang, ngày 01 tháng 10  năm 2010

               ***

       Số : 589 QĐ/TĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

-----

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ;

- Căn cứ Quy định số 551/QĐ-TU ngày 06/8/2008 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc phân cấp quản lý cán bộ ;

- Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn số 3820 -CV/TCTU ngày 23 tháng 9 năm 2010 về việc bổ nhiệm chức vụ CBCC;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn ;

- Xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ ;

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1:   Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nhuận - UV Ban thường vụ  Tỉnh  Đoàn

giữ chức vụ Trưởng  ban Ban Thanh thiếu niên - trường học  kiêm  Bí  thư

Đoàn khối các cơ quan tỉnh Khánh Hoà, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2010.

 

Điều 2 :  Ban Tổ chức - kiểm tra, Văn phòng Tỉnh Đoàn có trách nhiệm  giải  quyết

các quyền lợi, chế độ (nếu có) cho đ/c Nguyễn Văn Nhuận.

 

Điều 3 :  Ban Tổ chức - kiểm tra, Văn  phòng  Tỉnh Đoàn, BCH Đoàn  khối  các  cơ

quan tỉnh, các ban, bộ phận có liên quan và  đồng chí Nguyễn Văn Nhuận

căn cứ quyết định thi hành ./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ          

(đã ký)          

Nơi nhận :

- BTC Tỉnh ủy (báo cáo);

- Như điều 3;

- Lưu VP, TCKT.

Hồ Văn Mừng

we love nha trangwe love nha trang