Quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

449

UỶ BAN NHÂN DÂN  -

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 1002/QCPH - UBND - ĐTN                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

QUY CHẾ

 Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh

và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa

           

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2012-NQLT/CP-BCHTWĐTN, ngày 14/12/2012 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp công tác như sau:

 

Chương I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là Đoàn Thanh niên tỉnh) là mối quan hệ phối hợp, nhằm tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điều 2. Mục tiêu phối hợp

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên tỉnh và tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa phương.

3. Thông qua quy chế phối hợp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, học tập, lao động thuận lợi để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát triển toàn diện.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Chủ động, tích cực, phát huy hiệu quả vai trò, thế mạnh của mỗi bên.

2. Hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

3. Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

4. Phối hợp giải quyết vụ, việc kịp thời, chính xác, khách quan, đúng theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

 

Điều 4. Phối hợp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết tập hợp thanh niên

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên, nhất là trong học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tỉnh triển khai Đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên các dân tộc đặc thù, thanh niên tín đồ, tôn giáo; tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức thanh niên tiến bộ của các nước trong khu vực và thế giới.

4. Mời lãnh đạo Đoàn Thanh niên tỉnh tham gia các kỳ họp của UBND tỉnh bàn về nội dung có liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên và mời Đoàn Thanh niên tỉnh tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Ban, Hội đồng....) có chức năng, nội dung hoạt động gắn với quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu nhi.

5. Khi thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của thanh thiếu nhi, Ủy ban nhân dân tỉnh mời đại diện Đoàn Thanh niên tỉnh tham gia với tư cách là thành viên.

Điều 5. Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

1. Hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 25- CTr/TU ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chiến lược phát triển thanh niên Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên tỉnh tiếp nhận các Chương trình, dự án đầu tư cho thanh niên; cân đối ngân sách hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Khi có nhiệm vụ đột xuất của Trung ương, của tỉnh giao cho Đoàn Thanh niên tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị, Thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề cho thanh niên nhằm từng bước giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

4. Hàng năm căn cứ vào yêu cầu, tính chất, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết chư­ơng trình phối hợp với Đoàn Thanhn niên tỉnh để thực hiện các công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các các Huyện, Thị, Thành phố chủ động ký kết các Chương trình phối hợp công tác với Đoàn Thanh niên cùng cấp, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia thực hiện các Ch­ương trình công tác trọng tâm của tỉnh và địa phương.

5.Các sở, ban, ngành có trách nhiệm ký kết Chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh (hàng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực do Sở, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Điều 6. Trong việc xây dựng chính sách chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên.

1. Trước khi ban hành, bổ sung, sửa đổi các chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thanh thiếu nhi, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên tỉnh tham gia ý kiến.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong xây dựng các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị mình lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò của thanh niên và dành cho Đoàn thanh niên tỉnh thực hiện các chương trình, dự án phù hợp.

3. Hàng năm, Đoàn Thanh niên tỉnh chủ động đề xuất các nội dung, chương trình, đề án với Ủy ban nhân dân tỉnh, với các Sở, ban, nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên.

4. Đoàn Thanh niên tỉnh chủ động đề xuất những vấn đề thực tiễn liên quan đến yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu của công tác thanh niên, yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức Đoàn, của thanh thiếu nhi để Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách.  Xây dựng các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

5. Đoàn Thanh niên tỉnh có nhiệm vụ xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh về mọi mặt, hàng năm Đoàn Thanh niên tỉnh căn cứ vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ  phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có biện pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo thực hiện.

6. Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức, lãnh đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các phong trào thanh niên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động thanh niên tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Điều 7. Trong việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên

1. Hàng năm, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên tỉnh thực hiện một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với Đoàn Thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cung cấp cho Đoàn Thanh niên tỉnh thông tin về nội dung, kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn của công tác thanh niên.

4. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

5. Tham gia tích cực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội; Tổ chức các phong trào hành động trong thanh niên, thi đua thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

6. Đoàn Thanh niên tỉnh cung cấp kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, nội dung về kết quả thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của Đoàn thanh niên. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, thành phố trong việc tổ chức đào tạo, dạy nghề cho thanh niên; tham gia tích cực các Ban chỉ đạo liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phối hợp hoạt động đã ký kết.

Điều 8. Phối hợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

1. Đoàn Thanh niên tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi; có chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên và Tổng phụ trách Đội trực tiếp làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 9: Phối hợp thực hiện hoạt động truyền thông

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh; định hướng giá trị cho thanh niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Đoàn Thanh niên tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; phản ánh, giới thiệu mô hình mới, gương người tốt việc tốt trên các phương tiện truyền thông cũng như trên trang Web của Đoàn, các hoạt động góp phần cổ vũ, khích lệ người dân và thanh thiếu niên tham gia đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh do ngân sách tỉnh đảm bảo trên cơ sở:

 1.Hàng năm, Đoàn Thanh niên tỉnh lập tổng dự toán kinh phí trên cơ sở nhiệm vụ được giao, bao quát các nhiệm vụ của Trung ương Đoàn giao và phối hợp với Sở Tài chính xây dựng tổng dự toán kinh phí hoạt động kể cả phương tiện làm việc của Đoàn Thanh niên tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ hoạt động do Tỉnh ủy chỉ đạo và tham gia nhiệm vụ hoạt động đột xuất do Trung ương Đoàn giao. Đoàn Thanh niên tỉnh có nhiệm vụ lập dự trù kinh phí cụ thể tùy theo từng loại hoạt động gửi Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

 

Chương III

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 11. Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm ban hành quy chế và quán triệt tổ chức triển khai thực hiện quy chế đạt kết quả cao nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phối hợp, đồng thời phân công cán bộ giúp việc để theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện quy chế và chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên tịch giữa hai bên.

Các đơn vị trực thuộc của mỗi cơ quan thực hiện nhiệm vụ phối hợp theo sự chỉ đạo của lãnh đạo 2 cơ quan được phân công phụ trách.

Điều 12. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức họp liên tịch để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng công tác phối hợp cho thời gian tiếp theo.

Khi có công việc cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh tiến hành các cuộc họp đột xuất để kịp thời phối hợp giải quyết.

Điều 13. Trên cơ sở Quy chế này, Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị, Thành phố thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn Thanh niên cùng cấp.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động thực hiện Quy chế về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo).

Điều 14. Giao Sở Nội vụ và Cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn Thanh niên tỉnh theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế, nếu một trong hai bên xét thấy có vướng mắc, phát sinh chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì lãnh đạo hai bên trao đổi, quyết định trong kỳ họp gần nhất và thông báo cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và Đoàn Thanh niên cùng cấp biết, thực hiện./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ   

 BÍ THƯ                 

         

 

 

(đã ký)

 

   

Hồ Văn Mừng

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 Nguyễn Chiến Thắng

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Trung ương Đoàn TNCSHCM;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ VN tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Tỉnh ủy;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố;

- Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc;

-  Đài PT&TH tỉnh; Báo Khánh Hòa;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Website Tỉnh đoàn;

- Lưu VP, Ban TNCNNT và ĐT.


 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA

 

(Ban hành kèm theo Quy chế số........../QCPH-UBND - ĐTN ngày....../....../2013 về việc phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa)

--------------------------

 

 

 

TT

Nội dung phối hợp

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

01

Tham mưu xây dựng các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên

Sở Nội vụ

Tỉnh đoàn

02

Triển khai Chương trình thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại

Sở Nội vụ

Tỉnh đoàn

03

Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cổng trường an toàn giao thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn

04

Triển khai phong trào sinh viên 5 tốt

Tỉnh đoàn

Các trường ĐH, CĐ

05

Triển khai công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Lao động TB và XH

06

Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh thiếu nhi

Tỉnh đoàn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07

Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên

Sở Tư pháp

Tỉnh đoàn

08

Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh đoàn

09

Tham mưu xây dựng các chính sách phát triển thanh niên và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tỉnh đoàn

10

Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất

Tỉnh đoàn

Sở Tài chính

11

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc và tổ chức học kỳ quân đội

BCH Quân sự tỉnh

Tỉnh đoàn

12

Phát huy vai trò của thanh niên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giáo dục thanh thiếu nhi chậm tiến

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn

13

Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Ngoại vụ

14

Hỗ trợ Đoàn Thanh niên chuyển tải thông tin trong công tác giáo dục, giúp thanh thiếu nhi có lý tưởng sống cao đẹp và thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh cũng như trên trang Web của Tỉnh đoàn

Tỉnh đoàn

Sở Thông tin và Truyền thông

15

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và Công trình TN “Thắp sáng đường quê”

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương

16

Triển khai công tác đào tạo, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho thanh niên

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh đoàn

17

Triển khai công tác hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tỉnh đoàn

18

Tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và PTNT

19

Phát huy vai trò của thanh niên tham gia hoạt động khuyến công và tuyên truyền đồng hành cùng hàng Việt Nam

Sở Công thương

Tỉnh đoàn

20

Phát huy vai trò của thanh niên xung kích đi đầu sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng

Tỉnh đoàn

Sở Công thương

21

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công tác giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tỉnh đoàn

22

Triển khai Đề án Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xây dựng giao thông nông thôn

Tỉnh đoàn

Sở Giao thông Vận tải

23

Triển khai công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh thiếu niên và nhi đồng Khánh Hòa, ưu tiên tập trung vào các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sả, HIV/AIDS, phòng chống tai nạn thương tích và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người Khánh Hòa

Sở Y tế

Tỉnh đoàn

24

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và hoạt động của Tỉnh đoàn, đảm bảo công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân

Đài Phát thanh Truyền hình

Tỉnh đoàn

25

Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỉnh đoàn

we love nha trang