Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động và thành lập các ban chuyên môn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa khóa VI - nhiệm kỳ 2009 -2014

63

 

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TỈNH KHÁNH HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

***

Số: 08 /QĐ-UBH

Nha Trang, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy chế hoạt động và thành lập các ban chuyên môn

của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa khóa VI - nhiệm kỳ 2009 -2014

 

- Căn cứ Điều lệ Hội LHTN Việt Nam

- Căn cứ Quyết định số: 159-QĐ/TWH ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc công nhận Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa VI.

- Căn cứ cơ cấu tổ chức, yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2009-2014.

- Căn cứ kết luận Hội nghị Ủy ban Hội LHTNVN Tỉnh Khánh Hòa lần thứ 2 khóa VI ngày 26/01/2010.

ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2009-2014 gồm 04 chương và 09 điều.

Điều 2 : Thành lập 06 ban chuyên môn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2009 -2014 như sau :

1) Ban xây dựng lực lượng

2) Ban tuyên truyền

3) Hội đồng huấn luyện

4) Ban kiểm tra

5) Ban vận động tài chính

6) Trung tâm VH- XH Thanh niên Khánh Hòa

Gồm các ủy viên Ủy ban Hội Tỉnh Khánh Hòa khóa VI nhiệm kỳ 2009-2014 tham gia thành viên các Ban . (có danh sách kèm theo)

Điều 3 : Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của các ban được thực hiện theo quy chế hoạt động của UB Hội LHTN Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4 : Giao ban kiểm tra phối hợp với văn phòng tỉnh Hội giúp cho Ủy ban Hội tỉnh theo dõi việc thực hiện quy chế này

Điều 5: Văn phòng Ủy ban Hội tỉnh, các ban và các Anh, Chị có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

 

 

TM.BTK UB HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như điều 5

- Lưu VP

 

 

 

 

 

 

VÕ TẤN BÌNH

 

 

TM.BTK UB HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

Nơi nhận: 

- Như điều 5 

- Lưu VP 

 

 

 

 

 

VÕ TẤN BÌNH 

we love nha trangwe love nha trang