Tỉnh đoàn - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ TÀI LIỆU HN BAN CHẤP HÀNH

TÀI LIỆU HN BAN CHẤP HÀNH

Chương trình làm việc của ban chấp hành Tỉnh đoàn Khánh Hòa Khóa X,...

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH KHÁNH HÒA *** Số:  01 CTr/ĐTN    Khánh Hòa, ngày...

Đề án Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa ...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA      Khánh Hòa, ngày 22 tháng 05 năm 2013                   ...

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu học nghề và tìm kiếm...

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA        Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01...

Chương trình hành động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh...

     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    BAN CHẤP HÀNH TỈNH KHÁNH HÒA            Khánh Hòa, ngày 09 tháng...