Tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên

41

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017.

Theo đó, kế hoạch đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của năm 2017 để thực hiện 6 nội dung chính. Đó là, giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm với xã hội, với mục tiêu có hơn 85% thanh niên trên địa bàn tỉnh được học nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên... Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi với một số mục tiêu như: trên 70% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; 55% thành niên trong lực lượng lao động qua đào tạo nghề; lao động trẻ được đào tạo có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao chiếm 20% trong tổng số lao động trẻ; trên 5% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đưa vào nguồn cán bộ dự bị dài hạn của tỉnh…

Đồng thời, quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên, giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và trường học; nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên, có năng lực tự học, tự đào tạo, có kỹ năng sống để thích ứng với môi trường sống và làm việc…

Nguồn KHÁNH TÂM/ Báo Khánh Hòa

we love nha trangwe love nha trang