Tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật nhà nước về Công tác dân tộc trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018

88

Trong 02 ngày 18 và 19/12, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân tộc trong thanh niên dân tộc thiểu số năm 2018 tại các địa phương: huyện Khánh Sơn, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Khánh Vĩnh.

Tại các lớp tập huấn, các cán bộ, đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp báo cáo các nội dung: tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luât Nhà nước bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa các dân tộc an hem; tuyên truyền giáo dục về Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, Luật An ninh mạng 2018.

Hoạt động đã giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

Bình Dương