Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV năm 2010-2011

25

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

SỐ:  02  CV / HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----0O0-----

Nha Trang,ngày   12   tháng  01   năm 2010

 

THỂ LỆ

GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ

TỈNH KHÁNH HOÀ LẦN THỨ IV NĂM 2010 - 2011

 

Căn cứ quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà lần thứ tư năm 2010-2011.

Căn cứ vào hướng dẫn của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam

Căn cứ thơng bo số 57/UBND ngy 10/2/2010 của UBND tỉnh Khnh Hịa về việc xt duyệt kế hoạch tổ chức v thể lệ Hội thi Sng tạo khoa học Kỹ thuật tỉnh Khnh Hịa lần thứ IV (2010- 2011)

Ban tổ chức Hội thi ban hành thể lệ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HOÀ lần thứ tư năm 2010 -2011

Điều 1: MỤC ĐÍCH XÉT GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng sáng tạo Khoa học - Công nghệ tỉnh Khánh Hoà lần  thứ tư (2010 -2011) mục đích xét trao tặng thưởng cho các tác giả có công trình khoa học, công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội đang được ứng dụng trong tỉnh nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp của các nhà khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG DỰ HỘI THI

Đối tượng dự thi xét giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hoà là: Các tác giả hoặc đồng tác giả đang sinh sống làm việc, học tập tại Khánh Hoà có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 trở lại đây.

Điều 3: LĨNH VỰC DỰ THI

1. Công nghệ thông tin và viễn thông.

2. Cơ khí và tự động hoá.

3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

4. Công nghệ vật liệu mới.

5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

 

 

Điều 4: SẢN PHẨM DỰ THI

Sản phẩm dự thi xét giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ là: các đề tài khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên hoặc tương đương đã được nghiệm thu loại khá trở lên.

Lưu ý:

-        Sản phẩm đã được nhận giải thưởng sáng tạo KHCN do TW hoặc các tỉnh, trong tỉnh  tổ chức sẽ không được gửi tham gia hội thi này.

-           Sản phẩm nguyên mẫu đã dự thi lần trước mà chưa được giải của Giải thưởng do TW hoặc các tỉnh, trong tỉnh tổ chức không được gửi tham gia Giải thưởng  này.

-        Không giới hạn số lượng sản phẩm dự thi cho mỗi cá nhân, hoặc nhóm cá nhân, hoặc tổ chức đứng tên dự thi.

Điều 5: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI

Tiêu chuẩn đánh giá công trình được xét trao giải thưởng :

-        Công trình có tính sáng tạo, đạt hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội, thời gian qua chưa được trao giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghê Việt Nam và của tỉnh.

-        Công trình được Hội đồng khoa học cấp Bộ, Tỉnh hoặc tương đương nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.

-        Các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu,  vùng xa miền núi, hải đảo được cộng điểm và ưu tiên. Các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học, công nghệ được áp  dụng vào thực tế và đời sống mang lại hiệu quả cao sẽ được khuyến khích và động viên.

Điều 6: HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ tham dự xét tặng  giải thưởng sáng tạo khoa học - công nghệ tỉnh Khánh Hoà 2010- 2011

1.      Đơn xin tham dự giải thưởng (theo mẫu)

2.      Bản tóm tắt giới thiệu công trình và toàn văn công trình

3.      Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học cấp tỉnh. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng nhà nước .

4.      Danh sách các đồng tác giả và thoả thuận về phần đóng góp có xác nhận của cơ quan chủ quản nếu công trình có 2 người trở lên tạo ra.

5.      Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng mang lại.

Lưu ý:

Các tài liệu trong hồ sơ dự thi phải được thể hiện trên giấy khổ A4. Nội dung tài liệu được đánh máy, thông tin đầy đủ, rõ ràng trình bày sạch đẹp, không tẩy xoá.

Điều 7: TỔ CHỨC CHẤM THI

-        Hội đồng giám khảo do Ban tổ chức hội thi quyết định thành lập, được chia thành nhiều Tiểu ban giám khảo chuyên ngành tương ứng với từng sản phẩm dự thi. Hội đồng giám khảo gồm các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh, có uy tín và nhiều kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực của hội thi.

-        Công tác chấm thi thực hiện dưới hình thức chấm điểm căn cứ trên các tài liệu trong hồ sơ và sản phẩm dự thi, không phỏng vấn trực tiếp tác giả .

Điều 8: CÁCH THỨC THAM DỰ

-        Các tài liệu của hồ sơ dự thi được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi: như trong Điều 6.

-        Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TỈNH KHÁNH HOA

SỐ 80 HOÀNG VĂN THỤ- NHA TRANG

ĐIỆN THOẠI: 058.3811158

-        Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả hội thi.

-        Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại.

Điều 9: THỜI HẠN DỰ THI

Nhận hồ sơ dự giải thưởng từ khi công bố Thể lệ đến 30/6/2011. Tháng 8/2011 chấm thi, tháng 9/2011 tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng .

Điều 10: GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ :

-        1giải nhất: Mỗi giải 12.000.000đ (Kèm theo Cúp và Bằng khen của UBND tỉnh)

-        2 giải nhì: Mỗi giải 9.000.000đ (Kèm theo Cúp và  giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi)

-        3 giải ba: Mỗi giải 7.000.000đ (Kèm theo Cúp và Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi)

-        5 giải khuyến khích: Mỗi giải  4.000.000đ (Kèm theo Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi)

Điều 11: KINH PHÍ GIẢI THƯỞNG

Kinh phí dành cho Hội thi lấy từ các nguồn sau:

-        Ngân sách tỉnh hỗ trợ

-        Tài trợ của các đơn vị

Điều 12 : TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các thành viên trong Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi có kế hoạch tổ chức thực hiện. Có công văn chỉ đạo theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng để có nhiều công trình nghiên cứu khoa học tham dự cuộc thi.

Điều 13 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thể lệ này có hiệu lực thi hành từ khi ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa hợp lý, Ban Thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp. /.

 

KT.TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Phó Trưởng Ban Thường Trực       

(Đã ký)                       

 

 

  

Chủ Tịch Liên Hiệp Các Hội KHKT Tỉnh

Bùi Mau                       

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HOÀ

LẦN THỨ IV (2010 - 2011)

 

Kính gửi: Ban Tổ Chức Giải Thưởng

Sáng Tạo Khoa Học - Công Nghệ Tỉnh Khánh Hoà

A. Tôi là:.........................................................................................................................

Học hàm :....................................................            Học vị:..........................................

Quốc tịch:....................................................            Giới tính:.......................................

Năm sinh:...................................................            Dân tộc:.........................................

Tên cơ quan, đơn vị có công trình:............................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:...........................................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:............................................                  Fax:...............................................

E mail:.......................................................................................................................

Là đại diện cho các tác giả của công trình:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

*  Thuộc lĩnh vực:

-          Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống xã hội                                                           

-          Công nghệ thông tin và viễn thông                                                                           

-          Công nghệ vật liệu mới                                                                                          

-          Cơ khí và tự động hoá                                                                                                   

-          Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên               

-          Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới                

*  Đã được Hội đồng khoa học cấp nhà nước.

Bộ                                                                                 Tỉnh                                                  

Ngành                                                                           Thành phố                                          

*  Xét duyệt ngày...................tháng .............năm

Mức độ:                 Xuất sắc                                            Khá                 

Khu vực ứng dụng công trình:...................................................................................

...................................................................................................................................

B. Hồ sơ gồm có:

1.      Đơn xin tham gia Giải thưởng                                                   

2.      Danh sách đồng tác giả                                                            

3.      Tóm tắt công trình                                                                                

4.      Toàn văn công trình                                                               

5.      Biên bản Hội đồng khoa học cấp tỉnh, thành phố, bộ    

6.      Các tài liệu khác                                                                                  

 

C. Danh sách các đồng tác giả

 

Chúng tôi/tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của công trình dự thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ tỉnh Khánh Hoà lần thứ IV (2010 - 2011) cùng thoả thuận đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phầm trăm đóng góp, bao gồm:

 

TT

Họ Và Tên (Ghi rõ chức danh khoa học)

Năm sinh

Đơn vị công tác

% đóng góp

Chức vụ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

100%

 

 

 

Chúng tôi/tôi xin được tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ tỉnh Khánh Hoà lần thứ IV (2010 - 2011).Chúng tôi/tôi xin cam đoan giải pháp nói trên là do chúng tôi/tôi nghiên cứu, sáng tạo ra các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi đang giữ.Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai, nếu sai chúng tôi xin chịu trách nhiệm.

 

Chứng thực của                                 Chứng thực của                                    Chủ nhiệm đề tài

Thủ trưởng cơ quan            Thủ trưởng cơ quan

(Bộ hoặc Sở, tỉnh thành phố          (Hoặc chính quyền địa phương)

trực thuộc trung ương)

we love nha trangwe love nha trang